സെവിങ്ക് ഹോബെൻ-അസിസോവ

നുള്ളിൽ Law & More, ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് സെവിൻ‌ക് ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും വിവിധ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും (നടപടിക്രമ) രേഖകളുടെ കരട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡച്ച്, ഇംഗ്ലീഷ് കൂടാതെ സെവിൻക് റഷ്യൻ, ടർക്കിഷ്, അസേരി എന്നിവയും സംസാരിക്കുന്നു. അവളുടെ ആവേശവും വികാരാധീനമായ മനോഭാവവും കാരണം, നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അവൾ തയ്യാറാണ്. സെവിൻ‌ക് ഒരു കഠിനാധ്വാനിയാണ്, മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾ‌ക്കായി വളരെയധികം ശ്രമിക്കുന്നു. അവളുടെ വലിയ സഹാനുഭൂതിയും ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളോടുള്ള ശക്തമായ പ്രതിബദ്ധതയും പ്രയോജനകരമാണ്. അവളുടെ ഒഴിവുസമയത്ത്, സെവിങ്ക് യാത്രയും അത്താഴവും കുടുംബവുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഇടപഴകുന്നു.

പങ്കിടുക