റൂട്ട് വിവരണം സ്ഥാനം ഐൻ‌ഹോവൻ

Law & More ഐൻഡ്‌ഹോവൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയുടെ കാമ്പസിലെ “ട്വിന്നിംഗ് സെന്ററിൽ” സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സാധാരണ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള കെട്ടിടമായ “ഡി കാറ്റലിസ്റ്റ്” എന്ന റിസപ്ഷനിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാം. സാധാരണ ഓഫീസ് സമയത്തിന് പുറത്ത്, എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

കാറിൽ

കുറിപ്പ്: നിങ്ങൾ ഒരു നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, “ഡി ലിസ്മോർട്ടൽ”, “ഹോർസ്റ്റൺ” എന്നിവയുടെ കവല നൽകുക. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് വലതുവശത്ത് 'ഡി കാറ്റലിസ്റ്റ്' കെട്ടിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. “ഡി കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ” വിലാസം “ഡി ലിസ്മോർട്ടൽ 31” ആണ്, ഡി കാറ്റലിസ്റ്റിനായി 76, 77 എന്നീ കെട്ടിട നമ്പറുകളുള്ള നിരകളുണ്ട്. 

ഡെൻ ബോഷിൽ നിന്നുള്ള എ 2 ൽ നിന്ന്:

 • എ 2 / എൻ 2 മുതൽ, എക്കേർസ്വീജർ ജംഗ്ഷനിൽ, സോൺ എൻ ബ്രൂഗലിന്റെ ദിശയിൽ എ 58 എടുക്കുക.
 • 3.9 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഐൻ‌ഹോവൻ സെന്ററിന്റെ ദിശയിലുള്ള ജോൺ എഫ്. കെന്നഡിലാനിലേക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിയുക.
 • റിംഗുമായുള്ള കവലയിൽ, ഹെൽമണ്ടിന്റെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയുക.
 • ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളിൽ വലത്തേക്ക് തിരിയുക (ടെക്സാക്കോ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷന് മുമ്പ്).
 • TU / e ന്റെ പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റുകളിലൂടെ പോകുക.
 • ടി-ജംഗ്ഷനിൽ ഡി ലിസ്മോർട്ടലിന്റെ ദിശയിലേക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിയുക (അതിനാൽ ഡി സാലെയുടെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയരുത്).
 • അടുത്ത ടി-ജംഗ്ഷനിൽ റോഡിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിയുക, അവിടെ നിങ്ങൾ ഇരട്ട കേന്ദ്രം കാണും; പ്രധാന കവാടത്തിന് എതിർവശത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാർ പാർക്ക്.

മാസ്ട്രിച്റ്റിൽ നിന്നുള്ള എ 2 ൽ നിന്നോ വെൻലോയിൽ നിന്നോ ആന്റ്വെർപ്പിൽ നിന്നോ എ 67 ൽ നിന്ന്:

 • ലീനർ‌ഹൈഡ് ജംഗ്ഷനിൽ, ഐൻ‌ഹോവൻ, സെൻ‌ട്രം / ടോംഗെൽ‌റെ ദിശ സ്വീകരിക്കുക.
 • ഒരു റ round ണ്ട്എബൗട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഐൻ‌ഹോവനിൽ പ്രവേശിക്കും. നേരെ മുന്നോട്ട് പോകുക, രണ്ടാമത്തെ ട്രാഫിക് ലൈറ്റിൽ (റിംഗുമായുള്ള കവലയിൽ) നിജ്മെഗൻ / ഡെൻ ബോഷ് (പിയൂസ്‌ലാൻ) ദിശ എടുക്കുക. ഈ ദിശ പിന്തുടരുക (കനാലിന് മുകളിലൂടെ, റെയിൽ‌വേയ്ക്ക് കീഴിൽ).
 • അടുത്ത റ round ണ്ട്എബൗട്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ എക്സിറ്റ് എടുക്കുക (ഇൻസുലിൻഡെലാൻ).
 • ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളിൽ ഇടത്തേക്ക് തിരിയുക (ടെക്സാക്കോ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷന് മുമ്പ്).
 • TU / e ന്റെ പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റുകളിലൂടെ പോകുക.
 • ടി-ജംഗ്ഷനിൽ ഡി ലിസ്മോർട്ടലിന്റെ ദിശയിലേക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിയുക (അതിനാൽ ഡി സാലെയുടെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയരുത്).
 • അടുത്ത ടി-ജംഗ്ഷനിൽ റോഡിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിയുക, അവിടെ നിങ്ങൾ ഇരട്ട കേന്ദ്രം കാണും; പ്രധാന കവാടത്തിന് എതിർവശത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാർ പാർക്ക്.

ടിൽ‌ബർഗിൽ നിന്നുള്ള A58 ൽ നിന്ന്:

 • ബാറ്റഡോർപ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക റാൻഡ്‌വെഗ് ഐൻഡ്‌ഹോവൻ നോർഡ് / സെൻട്രം, എക്കേർസ്വീജർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക റാൻഡ്‌വെഗ് ഐൻഡ്‌ഹോവൻ / സെന്റർ (ജംഗ്ഷനിൽ വലത്തേക്ക് തിരിയുക). തുടർന്ന് സെൻട്രം ദിശ പിന്തുടരുക.
 • 3.9 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഐൻ‌ഹോവൻ സെന്ററിന്റെ ദിശയിലുള്ള ജോൺ എഫ്. കെന്നഡിലാനിലേക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിയുക.
 • റിംഗുമായുള്ള കവലയിൽ, ഹെൽമണ്ടിന്റെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയുക.
 • ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളിൽ വലത്തേക്ക് തിരിയുക (ടെക്സാക്കോ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷന് മുമ്പ്).
 • TU / e ന്റെ പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റുകളിലൂടെ പോകുക.
 • ടി-ജംഗ്ഷനിൽ ഡി ലിസ്മോർട്ടലിന്റെ ദിശയിലേക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിയുക (അതിനാൽ ഡി സാലെയുടെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയരുത്).
 • അടുത്ത ടി-ജംഗ്ഷനിൽ റോഡിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിയുക, അവിടെ നിങ്ങൾ ഇരട്ട കേന്ദ്രം കാണും; പ്രധാന കവാടത്തിന് എതിർവശത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാർ പാർക്ക്.

നിജ്മെഗനിൽ നിന്നുള്ള A50 ൽ നിന്ന്:

 • ഐൻ‌ഹോവനിലെത്തിയ ശേഷം, സെന്ററിലേക്കുള്ള ദിശ പിന്തുടരുക.
 • 3.9 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഐൻ‌ഹോവൻ സെന്ററിന്റെ ദിശയിൽ ജോൺ എഫ്. കെന്നഡിലാനിലേക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിയുക.
 • റിംഗുമായുള്ള കവലയിൽ, ഹെൽമണ്ടിന്റെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയുക.
 • ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളിൽ വലത്തേക്ക് തിരിയുക (ടെക്സാക്കോ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷന് മുമ്പ്).
 • TU / e ന്റെ പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റുകളിലൂടെ പോകുക.
 • ടി-ജംഗ്ഷനിൽ ഡി ലിസ്മോർട്ടലിന്റെ ദിശയിലേക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിയുക (അതിനാൽ ഡി സാലെയുടെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയരുത്).
 • അടുത്ത ടി-ജംഗ്ഷനിൽ റോഡിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിയുക, അവിടെ നിങ്ങൾ ഇരട്ട കേന്ദ്രം കാണും; പ്രധാന കവാടത്തിന് എതിർവശത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാർ പാർക്ക്. 

ഹെൽമണ്ടിൽ നിന്നുള്ള A270 ൽ നിന്ന്:

 • ഐൻ‌ഹോവനിലെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാഫിക് ലൈറ്റിൽ, റ round ണ്ട്എബൗട്ടിൽ വലത്തേക്ക് തിരിയുക, റിംഗ് / യൂണിവേഴ്സിറ്റി / ഡെൻ ബോഷ് / ടിൽ‌ബർഗ് ദിശ.
 • ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളിൽ ഇടത്തേക്ക് തിരിയുക (ടെക്സാക്കോ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷന് മുമ്പ്).
 • TU / e ന്റെ പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റുകളിലൂടെ പോകുക.
 • ടി-ജംഗ്ഷനിൽ ഡി ലിസ്മോർട്ടലിന്റെ ദിശയിലേക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിയുക (അതിനാൽ ഡി സാലെയുടെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയരുത്).
 • അടുത്ത ടി-ജംഗ്ഷനിൽ റോഡിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിയുക, അവിടെ നിങ്ങൾ ഇരട്ട കേന്ദ്രം കാണും; പ്രധാന കവാടത്തിന് എതിർവശത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാർ പാർക്ക്.

പൊതുഗതാഗതത്തിലൂടെ

 • ഐൻ‌ഹോവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാ സർവകലാശാലാ കെട്ടിടങ്ങളും ഐൻ‌ഹോവനിലെ റെയിൽ‌വേ സ്റ്റേഷന് സമീപമാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൈതാനത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ, ട്വിന്നിംഗ് സെന്റർ ടി‌സി‌ഇ ആയി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • പ്ലാറ്റ്ഫോം പടികൾ ഇറങ്ങി, തുടർന്ന് കെന്നഡിപ്ലിൻ, വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള (ബസ് സ്റ്റേഷൻ) എക്സിറ്റിലേക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിയുക.
 • വലതുവശത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെട്ടിടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, കുറച്ച് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മാത്രം മതി. ടിയു സൈറ്റിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ട്വിന്നിംഗ് സെന്റർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് (ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് നടക്കേണ്ട ദൂരം). “ഡി ലിസ്മോർട്ടലിലേക്ക്” മഞ്ഞ അമ്പടയാള ചിഹ്നങ്ങൾ പിന്തുടരുക.
Law & More B.V.