റൂട്ട് വിവരണം സ്ഥാനം Eindhoven

Law & More കാമ്പസിലെ "ട്വിന്നിംഗ് സെന്ററിൽ" സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു Eindhoven യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി. സാധാരണ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ, "ഡി കാറ്റലിസ്റ്റ്" എന്ന അടുത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റിസപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സാധാരണ ഓഫീസ് സമയത്തിന് പുറത്ത്, എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

കാറിൽ

കുറിപ്പ്: നിങ്ങൾ ഒരു നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, “ഡി ലിസ്മോർട്ടൽ”, “ഹോർസ്റ്റൺ” എന്നിവയുടെ കവല നൽകുക. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് വലതുവശത്ത് 'ഡി കാറ്റലിസ്റ്റ്' കെട്ടിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. “ഡി കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ” വിലാസം “ഡി ലിസ്മോർട്ടൽ 31” ആണ്, ഡി കാറ്റലിസ്റ്റിനായി 76, 77 എന്നീ കെട്ടിട നമ്പറുകളുള്ള നിരകളുണ്ട്. 

ഡെൻ ബോഷിൽ നിന്നുള്ള എ 2 ൽ നിന്ന്:

 • എ 2 / എൻ 2 മുതൽ, എക്കേർസ്വീജർ ജംഗ്ഷനിൽ, സോൺ എൻ ബ്രൂഗലിന്റെ ദിശയിൽ എ 58 എടുക്കുക.
 • 3.9 കി.മീ കഴിഞ്ഞ് ജോൺ എഫ്. കെന്നഡിലാനിലേക്ക് വലത്തോട്ട് തിരിയുക Eindhoven സെൻട്രം.
 • റിംഗുമായുള്ള കവലയിൽ, ഹെൽമണ്ടിന്റെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയുക.
 • ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളിൽ വലത്തേക്ക് തിരിയുക (ടെക്സാക്കോ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷന് മുമ്പ്).
 • TU / e ന്റെ പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റുകളിലൂടെ പോകുക.
 • ടി-ജംഗ്ഷനിൽ ഡി ലിസ്മോർട്ടലിന്റെ ദിശയിലേക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിയുക (അതിനാൽ ഡി സാലെയുടെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയരുത്).
 • അടുത്ത ടി-ജംഗ്ഷനിൽ റോഡിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിയുക, അവിടെ നിങ്ങൾ ഇരട്ട കേന്ദ്രം കാണും; പ്രധാന കവാടത്തിന് എതിർവശത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാർ പാർക്ക്.

മാസ്ട്രിച്റ്റിൽ നിന്നുള്ള എ 2 ൽ നിന്നോ വെൻലോയിൽ നിന്നോ ആന്റ്വെർപ്പിൽ നിന്നോ എ 67 ൽ നിന്ന്:

 • Leenderheide ജംഗ്ഷനിൽ, ദിശ സ്വീകരിക്കുക Eindhoven, Centrum/Tongelre.
 • നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കും Eindhoven ഒരു റൗണ്ട് എബൗട്ടിൽ. നേരെ മുന്നോട്ട് പോകുക, രണ്ടാമത്തെ ട്രാഫിക് ലൈറ്റിൽ (വളയത്തോടുകൂടിയ കവലയിൽ) നിജ്മെഗൻ/ഡെൻ ബോഷ് (പിയൂസ്ലാൻ) ദിശയിലേക്ക് പോകുക. ഈ ദിശ പിന്തുടരുന്നത് തുടരുക (കനാലിന് മുകളിലൂടെ, റെയിൽവേയ്ക്ക് കീഴിൽ).
 • അടുത്ത റ round ണ്ട്എബൗട്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ എക്സിറ്റ് എടുക്കുക (ഇൻസുലിൻഡെലാൻ).
 • ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളിൽ ഇടത്തേക്ക് തിരിയുക (ടെക്സാക്കോ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷന് മുമ്പ്).
 • TU / e ന്റെ പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റുകളിലൂടെ പോകുക.
 • ടി-ജംഗ്ഷനിൽ ഡി ലിസ്മോർട്ടലിന്റെ ദിശയിലേക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിയുക (അതിനാൽ ഡി സാലെയുടെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയരുത്).
 • അടുത്ത ടി-ജംഗ്ഷനിൽ റോഡിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിയുക, അവിടെ നിങ്ങൾ ഇരട്ട കേന്ദ്രം കാണും; പ്രധാന കവാടത്തിന് എതിർവശത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാർ പാർക്ക്.

ടിൽ‌ബർഗിൽ നിന്നുള്ള A58 ൽ നിന്ന്:

 • ബറ്റാഡോർപ് ജംഗ്ഷനിൽ, റാൻഡ്‌വെഗിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക Eindhoven Noord/Centrum, Ekkersweijer ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് Randweg-ൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക Eindhoven/സെൻട്രം (ജംഗ്ഷനിൽ വലത്തേക്ക് തിരിയുക). തുടർന്ന് സെൻട്രം ദിശ പിന്തുടരുക.
 • 3.9 കി.മീ കഴിഞ്ഞ് ജോൺ എഫ്. കെന്നഡിലാനിലേക്ക് വലത്തോട്ട് തിരിയുക Eindhoven സെൻട്രം.
 • റിംഗുമായുള്ള കവലയിൽ, ഹെൽമണ്ടിന്റെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയുക.
 • ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളിൽ വലത്തേക്ക് തിരിയുക (ടെക്സാക്കോ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷന് മുമ്പ്).
 • TU / e ന്റെ പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റുകളിലൂടെ പോകുക.
 • ടി-ജംഗ്ഷനിൽ ഡി ലിസ്മോർട്ടലിന്റെ ദിശയിലേക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിയുക (അതിനാൽ ഡി സാലെയുടെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയരുത്).
 • അടുത്ത ടി-ജംഗ്ഷനിൽ റോഡിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിയുക, അവിടെ നിങ്ങൾ ഇരട്ട കേന്ദ്രം കാണും; പ്രധാന കവാടത്തിന് എതിർവശത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാർ പാർക്ക്.

നിജ്മെഗനിൽ നിന്നുള്ള A50 ൽ നിന്ന്:

 • എത്തിയപ്പോൾ Eindhoven, സെൻട്രമിലേക്കുള്ള ദിശ പിന്തുടരുക.
 • 3.9 കി.മീ കഴിഞ്ഞ് ജോൺ എഫ്. കെന്നഡിലാനിൽ നിന്ന് വലത്തേക്ക് തിരിയുക Eindhoven സെൻട്രം.
 • റിംഗുമായുള്ള കവലയിൽ, ഹെൽമണ്ടിന്റെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയുക.
 • ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളിൽ വലത്തേക്ക് തിരിയുക (ടെക്സാക്കോ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷന് മുമ്പ്).
 • TU / e ന്റെ പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റുകളിലൂടെ പോകുക.
 • ടി-ജംഗ്ഷനിൽ ഡി ലിസ്മോർട്ടലിന്റെ ദിശയിലേക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിയുക (അതിനാൽ ഡി സാലെയുടെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയരുത്).
 • അടുത്ത ടി-ജംഗ്ഷനിൽ റോഡിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിയുക, അവിടെ നിങ്ങൾ ഇരട്ട കേന്ദ്രം കാണും; പ്രധാന കവാടത്തിന് എതിർവശത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാർ പാർക്ക്. 

ഹെൽമണ്ടിൽ നിന്നുള്ള A270 ൽ നിന്ന്:

 • രണ്ടാമത്തെ ട്രാഫിക് ലൈറ്റിൽ Eindhoven, റൗണ്ട്എബൗട്ടിൽ നിന്ന് വലത്തേക്ക് തിരിയുക, ദിശ റിംഗ്/യൂണിവേഴ്സിറ്റി/ഡെൻ ബോഷ്/ടിൽബർഗ്.
 • ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളിൽ ഇടത്തേക്ക് തിരിയുക (ടെക്സാക്കോ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷന് മുമ്പ്).
 • TU / e ന്റെ പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റുകളിലൂടെ പോകുക.
 • ടി-ജംഗ്ഷനിൽ ഡി ലിസ്മോർട്ടലിന്റെ ദിശയിലേക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിയുക (അതിനാൽ ഡി സാലെയുടെ ദിശയിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിയരുത്).
 • അടുത്ത ടി-ജംഗ്ഷനിൽ റോഡിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിയുക, അവിടെ നിങ്ങൾ ഇരട്ട കേന്ദ്രം കാണും; പ്രധാന കവാടത്തിന് എതിർവശത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാർ പാർക്ക്.

പൊതുഗതാഗതത്തിലൂടെ

 • Eindhoven ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെട്ടിടങ്ങളും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് അടുത്താണ് Eindhoven. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ, ട്വിന്നിംഗ് സെന്റർ TCE എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • പ്ലാറ്റ്ഫോം പടികൾ ഇറങ്ങി, തുടർന്ന് കെന്നഡിപ്ലിൻ, വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള (ബസ് സ്റ്റേഷൻ) എക്സിറ്റിലേക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിയുക.
 • വലതുവശത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെട്ടിടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, കുറച്ച് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മാത്രം മതി. ടിയു സൈറ്റിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ട്വിന്നിംഗ് സെന്റർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് (ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് നടക്കേണ്ട ദൂരം). “ഡി ലിസ്മോർട്ടലിലേക്ക്” മഞ്ഞ അമ്പടയാള ചിഹ്നങ്ങൾ പിന്തുടരുക.

ക്ലയന്റുകൾ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്

മതിയായ സമീപനം

ടോം മീവിസ് കേസിൽ ഉടനീളം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം വേഗത്തിലും വ്യക്തമായും ഉത്തരം നൽകി. സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബിസിനസ്സ് അസോസിയേറ്റുകൾക്കും ഞാൻ ഉറപ്പായും സ്ഥാപനത്തെ (പ്രത്യേകിച്ച് ടോം മീവിസ്) ശുപാർശ ചെയ്യും.

10
മൈക്ക്
ഹൂഗെലൂൺ

ടോം മീവിസ് ചിത്രം

ടോം മീവിസ്

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

മാക്സിം ഹോഡക്

മാക്സിം ഹോഡക്

പങ്കാളി / അഭിഭാഷകൻ

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.