ഇതുവരെ അറിയാത്ത വളരെ കുറച്ച് ഡച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും…

ഗ്യാസ് ഡ്രില്ലിംഗ് മൂലമുണ്ടായ ഗ്രോനിൻഗെൻ ഭൂകമ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ അറിവില്ലാത്ത വളരെ കുറച്ച് ഡച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. ഗ്രോനിൻ‌വെൻ‌വെൽ‌ഡ് നിവാസികളിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന് നോൺ‌മെറ്റീരിയൽ‌ കേടുപാടുകൾ‌ക്ക് 'നെഡർ‌ലാൻ‌ഡ്‌സ് അർ‌ഡോലി മാറ്റ്‌ചാപ്പിജ്' (ഡച്ച് പെട്രോളിയം കമ്പനി) നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. അപര്യാപ്തമായ മേൽനോട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, എന്നാൽ മേൽനോട്ടം യഥാർത്ഥത്തിൽ അപര്യാപ്തമാണെങ്കിലും, കേടുപാടുകൾ അതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു.

പങ്കിടുക
Law & More B.V.