നികുതികൾ: ഭൂതകാലവും വർത്തമാനവും

നികുതിയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് റോമൻ കാലത്താണ്. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നികുതി നൽകേണ്ടിവന്നു. നെതർലാൻഡിലെ ആദ്യത്തെ നികുതി നിയമങ്ങൾ 1805-ൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നികുതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം പിറന്നു: വരുമാനം. ആദായനികുതി 1904 ൽ formal പചാരികമാക്കി.

വാറ്റ്, ആദായനികുതി, ശമ്പളനികുതി, കോർപ്പറേഷൻ നികുതി, പരിസ്ഥിതി നികുതി - ഇവയെല്ലാം ഇന്ന് നാം അടയ്ക്കുന്ന നികുതിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കും നികുതി അടയ്ക്കുന്നു. വരുമാനത്തിനൊപ്പം, നെതർലാന്റിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രാലയത്തിന് ബൈക്കുകൾ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയും; അല്ലെങ്കിൽ പൊതുഗതാഗതത്തിന്റെ പ്രവിശ്യകൾ.

ആരാണ് നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടത്? നികുതി പരിധി എന്തായിരിക്കണം? നികുതി വരുമാനം എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം? നികുതിയില്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് അതിന്റെ പൗരന്മാരെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയില്ല.

പങ്കിടുക
Law & More B.V.