വാര്ത്ത

ജനുവരി ഒന്നിന് ഒരു ഫ്രഞ്ച് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു…

ജനുവരി ഒന്നിന്, ഒരു ഫ്രഞ്ച് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ പ്രവൃത്തി സമയത്തിന് പുറത്ത് ഓഫാക്കാം, അങ്ങനെ അവരുടെ email ദ്യോഗിക ഇമെയിലിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ്സ് ഇല്ലാതാക്കാം. എല്ലായ്പ്പോഴും ലഭ്യമാകുകയും ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ വർദ്ധിച്ച സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ അനന്തരഫലമാണ് ഈ അളവ്, ഇത് പണമടയ്ക്കാത്ത ഓവർടൈം, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായി. 1 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരുള്ള വലിയ കമ്പനികൾ അവരുടെ ജീവനക്കാർക്ക് ബാധകമായ നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഡച്ചുകാർ പിന്തുടരുമോ?

പങ്കിടുക