വാര്ത്ത

ഡച്ച് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ പുതുമയുള്ളതാണ്. മാർച്ച് 1, 2017 മുതൽ ഇത്…

ഡച്ച് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ പുതുമയുള്ളതാണ്. സിവിൽ ക്ലെയിം കേസുകളിൽ ഡച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ 1 മാർച്ച് 2017 മുതൽ ഡിജിറ്റലായി വ്യവഹാരം സാധ്യമാകും. ചുരുക്കത്തിൽ, കാസേഷൻ നടപടിക്രമം അതേപടി തുടരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഓൺ‌ലൈനായി നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും (ഒരുതരം ഡിജിറ്റൽ സമൻസ്) പ്രമാണങ്ങളും വിവരങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും കഴിയും. പുതിയ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ (കെ‌ഇ‌ഐ) നിയമനിർമ്മാണം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനാലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്.

09-02-2017

പങ്കിടുക