വിദേശത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് അതിവേഗം കുറയുന്നു

ഇപ്പോൾ, യൂറോപ്പിനുള്ളിലെ വാർഷിക, അർഹമായ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഏതാനും നൂറു യൂറോയുടെ (മന int പൂർവ്വം) ഉയർന്ന ടെലിഫോൺ ബില്ലിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്. കഴിഞ്ഞ 90 മുതൽ 5 വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിദേശത്ത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് 10 ശതമാനത്തിലധികം കുറഞ്ഞു. യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി, റോമിംഗ് ചെലവുകൾ (ചുരുക്കത്തിൽ: ഒരു വിദേശ ദാതാവിന്റെ ശൃംഖല ഉപയോഗിക്കാൻ ദാതാവിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ ചെലവുകൾ) 15 ജൂൺ 2017 ന് പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കും. ആ തീയതി മുതൽ, യൂറോപ്പിനുള്ളിലെ വിദേശ ഫോൺ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ ബണ്ടിൽ നിന്ന് സാധാരണ നിരക്കുകളിൽ നിന്ന് സാധാരണ താരിഫിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും.

പങ്കിടുക
Law & More B.V.