നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്

ഒന്നോ അതിലധികമോ അഭിഭാഷകർ നിയമ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണ് ഒരു നിയമ സ്ഥാപനം. ഒരു നിയമ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന പ്രാഥമിക സേവനം ക്ലയന്റുകളെ (വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനുകളെ) അവരുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുക, സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ, ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ, നിയമോപദേശവും മറ്റ് സഹായങ്ങളും തേടുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ ക്ലയന്റുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക എന്നിവയാണ്.

Law & More B.V.