കൊള്ളയടിക്കൽ അർത്ഥം

ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ പണമോ സ്വത്തോ നേടുന്നതിന് യഥാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ബലപ്രയോഗം, അക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയുടെ തെറ്റായ ഉപയോഗമാണ് കൊള്ളയടിക്കൽ. കൊള്ളയടിക്കൽ സാധാരണയായി ഇരയുടെ വ്യക്തിക്കോ സ്വത്തിനോ അവരുടെ കുടുംബത്തിനോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ​​ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു.

Law & More B.V.