വേർപിരിയൽ കരാർ

വിവാഹമോചനത്തിനോ വിവാഹമോചനത്തിനോ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ വിവാഹത്തിലെ രണ്ടുപേർ അവരുടെ സ്വത്തുക്കളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വിഭജിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് വേർപിരിയൽ കരാർ. കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡി, കുട്ടികളുടെ പിന്തുണ, രക്ഷാകർതൃ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, സ്പ ous സൽ പിന്തുണ, സ്വത്ത്, കടങ്ങൾ എന്നിവ വിഭജിക്കാനുള്ള നിബന്ധനകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം പങ്കാളികൾ അനുവദിക്കാനോ വിഭജിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റ് കുടുംബ, സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ.

Law & More B.V.