പെൻഷൻ വിവാഹമോചനം

വിവാഹമോചനമുണ്ടായാൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുടെ പകുതി പെൻഷനും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും അർഹതയുണ്ട്. ഇത് നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിനിടയിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പങ്കാളിത്തത്തിലോ നിങ്ങൾ നേടിയ പെൻഷനെ മാത്രമേ ഇത് ബാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഡിവിഷനെ 'പെൻഷൻ സമവാക്യം' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ വ്യത്യസ്തമായി വിഭജിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങളുടെ കരാറിലേക്കോ പങ്കാളിത്ത കരാറിലേക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടറി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചന കരാറിൽ ഒരു അഭിഭാഷകനോ മധ്യസ്ഥനോ ഈ കരാറുകൾ എഴുതാം. നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണം, വീട്, പെൻഷൻ, കടങ്ങൾ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവനാംശം ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കരാറുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രമാണമാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഡിവിഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറ്റ് അവകാശങ്ങളോടെ പെൻഷനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശം നിങ്ങൾ നികത്തും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ പെൻഷന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ജീവനാംശം സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

Law & More B.V.