വിവാഹമോചന അർത്ഥം

വിവാഹമോചനം, വിവാഹബന്ധം ഇല്ലാതാക്കൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് ഒരു ദാമ്പത്യം അല്ലെങ്കിൽ വൈവാഹിക ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. വിവാഹമോചനം സാധാരണയായി വിവാഹത്തിന്റെ നിയമപരമായ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും റദ്ദാക്കുകയോ പുന organ സംഘടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെയോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയോ നിയമവാഴ്ചയിൽ വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹബന്ധം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. വിവാഹമോചന നിയമങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും, ഒരു നിയമ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു കോടതിയുടെയോ മറ്റ് അധികാരികളുടെയോ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. വിവാഹമോചനത്തിന്റെ നിയമപരമായ പ്രക്രിയയിൽ ജീവനാംശം, കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡി, കുട്ടികളുടെ പിന്തുണ, സ്വത്ത് വിതരണം, കടത്തിന്റെ വിഭജനം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടാം.

പങ്കിടുക