കുട്ടികളുടെ വിവാഹമോചനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

കുട്ടികൾ വിവാഹമോചനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങളുടെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് കുട്ടികളുടെ പിന്തുണ. കോ-പാരന്റിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കുട്ടികൾ മാറിമാറി മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം താമസിക്കുകയും മാതാപിതാക്കൾ ചെലവുകൾ പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളുടെ പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ കരാറുകൾ ഒരു രക്ഷാകർതൃ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾ ഈ കരാർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. കുട്ടികളുടെ പിന്തുണ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ജഡ്ജി കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കും. ഈ ആവശ്യത്തിനായി പ്രത്യേക ചാർട്ടുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, വിവാഹമോചനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള വരുമാനം ജഡ്ജി ഒരു ആരംഭ പോയിന്റായി എടുക്കുന്നു. കൂടാതെ, ജീവനാംശം നൽകേണ്ട വ്യക്തിക്ക് നഷ്‌ടപ്പെടാവുന്ന തുക ജഡ്ജി നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഇത് പണമടയ്‌ക്കാനുള്ള ശേഷിയെ വിളിക്കുന്നു. കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കഴിവും കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ജഡ്ജി കരാറുകൾ അന്തിമമാക്കുകയും അവ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ അളവ് വർഷം തോറും ക്രമീകരിക്കുന്നു.

Law & More B.V.