എന്താണ് ഓഹരി ഉടമകളുടെ കരാർ

ഒരു പൊതു അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ കോർപ്പറേഷനിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഓഹരികൾ നിയമപരമായി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനമാണ് (ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെ) ഒരു ഓഹരിയുടമ. ഒരു ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഉടമ്പടി എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഓഹരി ഉടമകളുടെ കരാർ, കമ്പനി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് വിവരിക്കുകയും ഓഹരി ഉടമകളുടെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമാണ്. കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്, പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ, ഓഹരി ഉടമകളുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Law & More B.V.