എന്താണ് ഒരു നൈതിക ബിസിനസ്സ്

ഒരു നൈതിക ബിസിനസ്സ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരിസ്ഥിതി, ആളുകൾ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. ഇതിൽ അന്തിമ ഉൽ‌പ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ‌ സേവനം, അതിന്റെ ഉത്ഭവം, അത് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

Law & More B.V.