എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ്

സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന പദം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമോ സേവനമോ വികസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ സംരംഭകരാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഈ കമ്പനികൾ സാധാരണയായി ഉയർന്ന ചെലവും പരിമിതമായ വരുമാനവും ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നു, അതിനാലാണ് വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ പോലുള്ള വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് മൂലധനം തേടുന്നത്.

Law & More B.V.