ഒരു വാണിജ്യ അഭിഭാഷകൻ എന്തുചെയ്യും

വാണിജ്യ ഇടപാടുകളുടെ നിയമസാധുത ഉറപ്പുവരുത്തുക, കോർപ്പറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളും ചുമതലകളും സംബന്ധിച്ച് കോർപ്പറേഷനുകളെ ഉപദേശിക്കുക എന്നതാണ് വാണിജ്യ അഭിഭാഷകന്റെ പങ്ക്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, കരാർ നിയമം, നികുതി നിയമം, അക്ക ing ണ്ടിംഗ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് നിയമം, പാപ്പരത്വം, ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം, ലൈസൻസിംഗ്, സോണിംഗ് നിയമങ്ങൾ, അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന കോർപ്പറേഷനുകളുടെ ബിസിനസ്സിന് പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

Law & More B.V.