യൂറോപ്യൻ (EU) നിയമം

യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ അംഗരാജ്യമാണ് നെതർലാന്റ്സ്. പല മേഖലകളിലും ഡച്ച് നിയമം യൂറോപ്യൻ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്. കൂടാതെ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിയമനിർമ്മാണം നെതർലാൻഡിനുള്ളിൽ നേരിട്ട് ബാധകമാകും. ഇതിന്റെ ഫലമായി, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിയമനിർമ്മാണവുമായി സംരംഭങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുള്ളിൽ, നാല് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു: വ്യക്തികൾ, ചരക്കുകൾ, സേവനങ്ങൾ, മൂലധനം എന്നിവയുടെ സ്വതന്ത്ര മുന്നേറ്റം. വിവേചനപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടപെടാൻ രാജ്യങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. നാല് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായി കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. Law & More നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും പ്രയോഗക്ഷമതയെക്കുറിച്ചോ ഡച്ച് നിയമവും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നാൽ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയും.

കൂടാതെ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുള്ളിലെ മത്സരം പരിമിതപ്പെടുത്താനോ ഇടപെടാനോ വ്യാജമാക്കാനോ സംരംഭങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിയമനിർമ്മാണം ലംഘിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ എതിരാളികളുമായുള്ള കരാറുകളും ഏജൻസി, വിതരണ കരാറുകളും പരിശോധിക്കണം. ലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ Law & More യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിയമനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് കാലികമായ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുക; കരാറുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും നിയമനടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് സഹായിക്കാനാകും. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിയമനിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ഏറ്റെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലയനം നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടീം നിങ്ങളുടെ സേവനത്തിലും ഉണ്ട്.

വിഡ് ense ിത്ത മാനസികാവസ്ഥ

എസ് Law and More അനുകൂലമായി അവരുടെ ക്ലയന്റുകൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ കാതൽ നേടുകയും അത് കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ അസംബന്ധ മാനസികാവസ്ഥയും നിരവധി വർഷത്തെ പരിചയവും കാരണം, ക്ലയന്റുകൾക്ക് അടുത്ത ഇടപെടലും കാര്യക്ഷമമായ നിയമ പിന്തുണയും ആശ്രയിക്കാനാകും.

ബന്ധപ്പെടുക

എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ യൂറോപ്യൻ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലോ, ശ്രീ. ടോം മീവിസ്, അഭിഭാഷകൻ Law & More വഴി [email protected], അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ. മാക്സിം ഹോഡക്, അഭിഭാഷകൻ Law & More വഴി [email protected]അല്ലെങ്കിൽ +31 (0) 40-3690680 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.