സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്

സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്

മാനേജ്മെൻറ് ബോർഡിന്റെയും കമ്പനിയുടെയും പൊതു കാര്യങ്ങളുടെയും അഫിലിയേറ്റഡ് എന്റർപ്രൈസസിന്റെയും നയങ്ങളിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ബിവിയുടെയും എൻ‌വിയുടെയും ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ് (ഇനി മുതൽ 'എസ്‌ബി') (ആർട്ടിക്കിൾ 2: 140/250 ഖണ്ഡിക 2 ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ ('ഡിസിസി')). ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡിയെക്കുറിച്ച് പൊതുവായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഒന്നാമതായി, ഒരു എസ്‌ബി നിർബന്ധിതമാകുമ്പോഴും അത് എങ്ങനെ സജ്ജമാക്കുമെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, എസ്.ബിയുടെ പ്രധാന ചുമതലകൾ പരിഗണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി, എസ്.ബിയുടെ നിയമപരമായ അധികാരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒരു ദ്വിതല ബോർഡ് കമ്പനിയിലെ എസ്‌ബിയുടെ വിപുലീകൃത അധികാരങ്ങൾ പിന്നീട് ചർച്ചചെയ്യപ്പെടും. അവസാനമായി, ഈ ലേഖനം ഒരു ഹ്രസ്വ സംഗ്രഹം ഒരു നിഗമനമായി പൊതിയുന്നു.

സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്

ഓപ്ഷണൽ ക്രമീകരണവും അതിന്റെ ആവശ്യകതകളും

തത്വത്തിൽ, എൻ‌വികൾക്കും ബിവികൾക്കും എസ്‌ബിയുടെ നിയമനം നിർബന്ധമല്ല. എ യുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ് നിർബന്ധിത ദ്വിതല ബോർഡ് കമ്പനി (ചുവടെയും കാണുക). നിരവധി മേഖലാ ചട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് (സാമ്പത്തിക മേൽനോട്ട നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 3:19 പ്രകാരം ബാങ്കുകൾക്കും ഇൻഷുറർമാർക്കും) ഇത് ബാധ്യതയായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൂപ്പർവൈസറി ഡയറക്ടർമാരെ നിയമിക്കാൻ കഴിയൂ. എന്നിരുന്നാലും, എന്റർപ്രൈസ് ചേംബർ ഒരു സൂപ്പർവൈസറി ഡയറക്ടറെ പ്രത്യേകവും അന്തിമവുമായ വ്യവസ്ഥയായി നിയമിച്ചേക്കാം അന്വേഷണ നടപടിക്രമം, അത്തരമൊരു അടിസ്ഥാനം ആവശ്യമില്ല. ഒരാൾ‌ എസ്‌ബിയുടെ ഒരു ഓപ്‌ഷണൽ‌ സ്ഥാപനം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ‌, അതിനാൽ‌ ഈ ബോഡി അസോസിയേഷന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ‌ ഉൾ‌പ്പെടുത്തണം (കമ്പനിയുടെ സംയോജനത്തിൽ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ പിന്നീട് അസോസിയേഷന്റെ ലേഖനങ്ങൾ‌ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട്). ഉദാഹരണത്തിന്, അസോസിയേഷന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ശരീരം നേരിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗം ('ജിഎംഎസ്') പോലുള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡിയുടെ പ്രമേയത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടോ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു അധിക പ്രമേയം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സമയ വ്യവസ്ഥയെ (ഉദാ. കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച് ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം) സ്ഥാപനത്തെ ആശ്രയിക്കാനും കഴിയും. ബോർഡിന് വിപരീതമായി, നിയമപരമായ വ്യക്തികളെ സൂപ്പർവൈസറി ഡയറക്ടർമാരായി നിയമിക്കാൻ കഴിയില്ല.

സൂപ്പർവൈസറി ഡയറക്ടർമാർ വേഴ്സസ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാർ

രണ്ട് നിര ഘടനയിലുള്ള ഒരു എസ്‌ബിക്ക് പുറമേ, ഒരു ടയർ ബോർഡ് ഘടന തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബോർഡ് രണ്ട് തരം ഡയറക്ടർമാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാർ, നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാർ. നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരുടെ ചുമതലകൾ എസ്‌ബിയിലെ സൂപ്പർവൈസറി ഡയറക്ടർമാരുടെ ചുമതലകൾ പോലെയാണ്. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനം നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാർക്കും ബാധകമാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ്, നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാർ ഒരേ ബോഡിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെ മികച്ച സാധ്യത കാരണം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലാത്ത ഡയറക്ടർമാരുടെ ബാധ്യതയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ പരിധി ഉണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ വാദിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അഭിപ്രായങ്ങളെ ഇതിൽ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല, ഇത് കേസിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരും ഒരു എസ്‌ബിയും ഉണ്ടായിരിക്കാനാവില്ല (ഡിസിസിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 2: 140/250 ഖണ്ഡിക 1).

സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡിന്റെ ചുമതലകൾ

മാനേജ്മെൻറ് ബോർഡിനേയും കമ്പനിയുടെ പൊതു കാര്യങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള മേൽനോട്ട, ഉപദേശക ചുമതലകളിലേക്ക് എസ്‌ബിയുടെ നിയമപരമായ ചുമതലകൾ തിളങ്ങുന്നു (ഡിസിസിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 2: 140/250 ഖണ്ഡിക 2). കൂടാതെ, മാനേജ്മെൻറ് ബോർഡിന്റെ തൊഴിലുടമയെന്ന നിലയിൽ എസ്‌ബിക്ക് ഒരു കടമയുണ്ട്, കാരണം ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, (വീണ്ടും) നിയമനം, സസ്പെൻഷൻ, പിരിച്ചുവിടൽ, പ്രതിഫലം, ചുമതലകളുടെ വിഭജനം, മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ വികസനം എന്നിവയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. . എന്നിരുന്നാലും, മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡും എസ്‌ബിയും തമ്മിൽ ഒരു ശ്രേണിപരമായ ബന്ധവുമില്ല. അവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ്, ഓരോന്നിനും അവരവരുടെ കടമകളും അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട്. എസ്‌ബിയുടെ പ്രധാന ജോലികൾ‌ ചുവടെ വിശദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

സൂപ്പർവൈസറി ചുമതല

മാനേജുമെന്റ് നയവും സംഭവങ്ങളുടെ പൊതുവായ ഗതിയും എസ്‌ബി നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് സൂപ്പർവൈസറി ചുമതല സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മാനേജുമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം, കമ്പനിയുടെ തന്ത്രം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, കമ്പനിയുടെ അപകടസാധ്യതകൾ, പാലിക്കൽ, സാമൂഹിക നയം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, മാതൃ കമ്പനിയിലെ എസ്‌ബിയുടെ മേൽനോട്ടവും ഗ്രൂപ്പ് പോളിസിയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇത് വസ്തുതയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള മേൽനോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഇതുവരെ നടപ്പാക്കാത്ത (ദീർഘകാല) നയം വിലയിരുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും (ഉദാ. നിക്ഷേപം അല്ലെങ്കിൽ നയ പദ്ധതികൾ) മാനേജ്മെന്റ് സ്വയംഭരണത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ ന്യായമായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്തുക. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് സൂപ്പർവൈസറി ഡയറക്ടർമാർക്കുള്ള കൂട്ടായ മേൽനോട്ടവും ഉണ്ട്.

ഉപദേശക റോൾ

കൂടാതെ, മാനേജ്മെൻറ് പോളിസിയുടെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എസ്‌ബിയുടെ ഉപദേശക ചുമതലയുണ്ട്. മാനേജുമെന്റ് എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനത്തിനും ഉപദേശം ആവശ്യമാണെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. എല്ലാത്തിനുമുപരി, കമ്പനിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് മാനേജുമെന്റിന്റെ ചുമതലയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എസ്‌ബിക്ക് അഭ്യർത്ഥിച്ചതും ആവശ്യപ്പെടാത്തതുമായ ഉപദേശം നൽകാൻ കഴിയും. ബോർഡ് പറഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങളിൽ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ളതിനാൽ ഈ ഉപദേശം പാലിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നിരുന്നാലും, എസ്‌ബി ഉപദേശവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാരം കണക്കിലെടുത്ത് എസ്‌ബിയുടെ ഉപദേശം ഗൗരവമായി പാലിക്കണം.

എസ്‌ബിയുടെ ചുമതലകളിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. തത്വത്തിൽ, എസ്‌ബിയോ അതിലെ വ്യക്തിഗത അംഗങ്ങളോ ബി‌വി അല്ലെങ്കിൽ എൻ‌വിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല (കുറച്ച് നിയമപരമായ ഒഴിവാക്കലുകൾക്ക് പുറമെ). അതിനാൽ, ഇത് നിയമത്തിൽ നിന്ന് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല.

സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡിന്റെ അധികാരങ്ങൾ

കൂടാതെ, നിയമാനുസൃത നിയമത്തിൽ നിന്നോ അസോസിയേഷന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നോ എസ്‌ബിക്ക് നിരവധി അധികാരങ്ങളുണ്ട്. എസ്‌ബിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിയമപരമായ അധികാരങ്ങൾ ഇവയാണ്:

  • അസോസിയേഷന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ (ആർട്ടിക്കിൾ 2: 147/257 ഡിസിസി) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർമാരുടെ സസ്പെൻഷൻ പവർ: തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലും പ്രാതിനിധ്യം പോലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലും ഡയറക്ടർക്ക് ചുമതലകളിൽ നിന്നും അധികാരങ്ങളിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഷൻ.
  • മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ താൽ‌പ്പര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ (ആർട്ടിക്കിൾ 2: 129/239 ഉപവിഭാഗം 6 ഡിസിസി).
  • ലയനം അല്ലെങ്കിൽ ഡീമെർജറിനായുള്ള ഒരു മാനേജുമെന്റ് നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അംഗീകാരവും ഒപ്പിടലും (ആർട്ടിക്കിൾ 2: 312/334 എഫ് സബ് 4 ഡിസിസി).
  • വാർഷിക അക്കൗണ്ടുകളുടെ അംഗീകാരം (ആർട്ടിക്കിൾ 2: 101/210 ഉപവിഭാഗം 1 ഡിസിസി).
  • ഒരു ലിസ്റ്റുചെയ്ത കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ: കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണ ഘടന അനുസരിക്കുക, പരിപാലിക്കുക, വെളിപ്പെടുത്തുക.

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടു-ടയർ കമ്പനിയിലെ സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടു-ടയർ കമ്പനിയിൽ ഒരു എസ്ബി സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. മാത്രമല്ല, ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ചെലവിൽ ഈ ബോർഡിന് അധിക നിയമപരമായ അധികാരങ്ങളുണ്ട്. ദ്വിതല ബോർഡ് സംവിധാനത്തിൽ, പ്രധാനപ്പെട്ട മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ എസ്ബിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. കൂടാതെ, സമ്പൂർണ്ണ ദ്വിതല ബോർഡ് സംവിധാനത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കാനും പിരിച്ചുവിടാനും എസ്ബിക്ക് അധികാരമുണ്ട് (ആർട്ടിക്കിൾ 2: 162/272 ഡിസിസി), അതേസമയം ഒരു സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ പരിമിത ദ്വിതല കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പവർ ആണ് ജി‌എം‌എസിന്റെ (ആർട്ടിക്കിൾ 2: 155/265 ഡിസിസി). അവസാനമായി, ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടു-ടയർ കമ്പനിയിൽ എസ്‌ബിയെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗം നിയമിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിയമനത്തിനായി സൂപ്പർവൈസറി ഡയറക്ടർമാരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ എസ്‌ബിക്ക് നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ട് (ആർട്ടിക്കിൾ 2: 158/268 (4) ഡിസിസി). ജി‌എം‌എസിനും വർ‌ക്ക് ക Council ൺ‌സിലിനും ഒരു ശുപാർശ ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുമെങ്കിലും, എസ്‌ബിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന്‌ നാമനിർ‌ദ്ദേശം ഒഴികെ ഡബ്ല്യു‌സി. ജി‌എം‌എസിന് നാമനിർദ്ദേശം നിരസിക്കാൻ കഴിയും ഭൂരിപക്ഷം വോട്ടുകൾ, ഇത് മൂലധനത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ.

തീരുമാനം

ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് എസ്‌ബിയെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ആശയം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, നിർദ്ദിഷ്ട നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബാധ്യത പിന്തുടരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിതല ബോർഡ് സംവിധാനം ബാധകമാകുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഒരു എസ്‌ബിയുടെ നിയമനം നിർബന്ധമല്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഇത് അസോസിയേഷന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ വിവിധ രീതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഒരു എസ്‌ബിക്കുപകരം, ഒരു ടയർ ബോർഡ് ഘടനയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും. എസ്‌ബിയുടെ പ്രധാന ചുമതലകൾ മേൽനോട്ടവും ഉപദേശവുമാണ്, എന്നാൽ കൂടാതെ എസ്‌ബിയെ മാനേജുമെന്റിന്റെ തൊഴിലുടമയായും കാണാൻ കഴിയും. നിരവധി അധികാരങ്ങൾ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പിന്തുടരുന്നു, ഒപ്പം അസോസിയേഷന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തുടരാനും കഴിയും, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായി, ഒരു ദ്വിതല ബോർഡ് കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ, നിരവധി അധികാരങ്ങൾ ജി‌എം‌എസ് എസ്‌ബിക്ക് നൽകുന്നുവെന്നും അവയ്‌ക്ക് എന്ത് അർഹതയുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.

സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ് (അതിന്റെ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും), ഒരു സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്, ഒരു-ടയർ, ടു-ടയർ ബോർഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിത ദ്വിതല ബോർഡ് കമ്പനി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഈ ലേഖനം വായിച്ചതിനുശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം Law & More ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾ‌ക്കും മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ചോദ്യങ്ങൾ‌ക്കും. ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ കോർപ്പറേറ്റ് നിയമത്തിൽ വിശാലമായ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.