ഗർഭധാരണത്തിനു ശേഷമുള്ള മാനസിക പരാതികളുടെ ഫലമായി ജോലി വൈകല്യത്തിന് ശേഷം ഡച്ച് സിക്ക്നെസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആക്റ്റ്?

അസുഖ ആനുകൂല്യ നിയമം

സിക്ക്നെസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആക്റ്റിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 29 എ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സ്ത്രീക്ക് ഇൻഷ്വർ ചെയ്തയാൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള വൈകല്യത്തിന്റെ കാരണം ഗർഭധാരണവുമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പേയ്‌മെന്റ് സ്വീകരിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ, മന psych ശാസ്ത്രപരമായ പരാതികൾ, ജോലിചെയ്യാൻ വൈകല്യമുണ്ടാക്കുന്നത്, ഗർഭധാരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. സമീപകാല കേസ് നിയമം ഈ പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വഴിത്തിരിവ് കാണിക്കുന്നു.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

പങ്കിടുക
Law & More B.V.