ഒരു കൺട്രോളറും പ്രോസസ്സറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

ജനറൽ ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഗുലേഷൻ (ജിഡിപിആർ) ഇതിനകം നിരവധി മാസങ്ങളായി പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ജിഡിപിആറിൽ ചില പദങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കൺട്രോളറും പ്രോസസ്സറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമല്ല, അതേസമയം ഇവ ജിഡിപിആറിന്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങളാണ്. ജി‌ഡി‌പി‌ആർ അനുസരിച്ച്, വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും മാർഗവും നിർണ്ണയിക്കുന്ന (നിയമപരമായ) എന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് കൺട്രോളർ. അതിനാൽ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ എന്തിനാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൺട്രോളർ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഡാറ്റാ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ അർത്ഥം കൺട്രോളർ തത്വത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. പ്രായോഗികമായി, ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കക്ഷിയാണ് കൺട്രോളർ.

ജനറൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഗുലേഷൻ (ജിഡിപിആർ)

ജി‌ഡി‌പി‌ആർ അനുസരിച്ച്, പ്രോസസ്സർ ഒരു പ്രത്യേക (നിയമപരമായ) വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ്, അത് കൺട്രോളറുടെ ഭാഗത്തും ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രോസസ്സറിനായി, വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്വയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോളറുടെ പ്രയോജനത്തിനായോ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ആരാണ് കൺട്രോളർ, ആരാണ് പ്രോസസർ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പസിൽ ആകാം. അവസാനം, അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് നല്ലത്: ഡാറ്റാ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിലും മാർഗങ്ങളിലും ആർക്കാണ് ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം?

പങ്കിടുക
Law & More B.V.