എൻ‌വി-നിയമത്തിന്റെ പുനരവലോകനവും പുരുഷ / സ്ത്രീ അനുപാത ചിത്രവും

എൻ‌വി-നിയമത്തിന്റെ പരിഷ്കരണവും പുരുഷ / സ്ത്രീ അനുപാതവും

2012 ൽ ബിവി (സ്വകാര്യ കമ്പനി) നിയമം ലളിതമാക്കുകയും കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്തു. ബി‌വി നിയമത്തിന്റെ ലളിതവൽക്കരണവും വഴക്കവും സംബന്ധിച്ച നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ, ഷെയർഹോൾഡർമാർക്ക് അവരുടെ പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു, അതിനാൽ കമ്പനിയുടെ ഘടനയെ കമ്പനിയുടെ സ്വഭാവത്തിനും സഹകരണ ബന്ധത്തിനും അനുരൂപമാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഇടം സൃഷ്ടിച്ചു. ഓഹരി ഉടമകളുടെ. ബിവി നിയമത്തിന്റെ ഈ ലളിതവൽക്കരണത്തിനും വഴക്കത്തിനും അനുസൃതമായി, എൻ‌വി (പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി) നിയമത്തിന്റെ നവീകരണം ഇപ്പോൾ സജീവമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, എൻ‌വി നിയമത്തെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുക, കൂടുതൽ സന്തുലിതമായ പുരുഷ / സ്ത്രീ അനുപാതം എൻ‌വി നിയമം ലളിതവും കൂടുതൽ സ ible കര്യപ്രദവുമാക്കുകയെന്നതാണ് ആദ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, അതിനാൽ ലിസ്റ്റുചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നിരവധി വലിയ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് (എൻ‌വി) കമ്പനികളുടെ നിലവിലെ ആവശ്യങ്ങൾ , കണ്ടുമുട്ടാം. കൂടാതെ, വൻകിട കമ്പനികളുടെ മുകളിലുള്ള പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും അനുപാതം കൂടുതൽ സന്തുലിതമാക്കാനും നിയമനിർമ്മാണ നിർദ്ദേശം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് തീമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംരംഭകർക്ക് സമീപഭാവിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചുവടെ ചർച്ചചെയ്യുന്നു.

എൻ‌വി-നിയമത്തിന്റെ പുനരവലോകനവും പുരുഷ / സ്ത്രീ അനുപാത ചിത്രവും

എൻവി നിയമം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള വിഷയങ്ങൾ

എൻ‌വി നിയമത്തിന്റെ പുനരവലോകനം പൊതുവേ സംരംഭകർ‌ അനുഭവത്തിൽ‌ അനുഭവിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, നിർ‌ദ്ദേശത്തിലെ വിശദീകരണ കുറിപ്പുകൾ‌ പ്രകാരം. അത്തരം തടസ്സങ്ങളിലൊന്ന്, ഉദാഹരണത്തിന്, ന്യൂനപക്ഷ ഓഹരി ഉടമകളുടെ സ്ഥാനം. നിലവിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം കാരണം, ഭൂരിപക്ഷം അവഗണിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത അവർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ. (ന്യൂനപക്ഷ) ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പ്രധാന അവകാശങ്ങൾ അപകടത്തിലാകുന്നത് തടയുന്നതിനോ ഭൂരിപക്ഷം ഓഹരിയുടമകളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനോ വേണ്ടി, നവീകരണ എൻ‌വി നിയമ നിർദ്ദേശം ന്യൂനപക്ഷ ഓഹരി ഉടമയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്.

മറ്റൊരു തടസ്സം നിർബന്ധിത ഓഹരി മൂലധനം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, നിർദ്ദേശം ഒരു ലഘൂകരണം നൽകുന്നു, അതായത് അസോസിയേഷന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓഹരി മൂലധനം, മൊത്തം ഷെയറുകളുടെ നാമമാത്ര മൂല്യങ്ങളുടെ ആകെത്തുക എന്ന നിലയിൽ, മേലിൽ നിർബന്ധിതമായിരിക്കില്ല, ബിവി ഉപയോഗിച്ച്. ഈ ബാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്നതോടെ, പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ (എൻവി) നിയമപരമായ രൂപം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംരംഭകർക്ക് മൂലധന സമാഹരണത്തിന് കൂടുതൽ ഇടമുണ്ടാകും, ചട്ടങ്ങൾ ആദ്യം ഭേദഗതി ചെയ്യാതെ തന്നെ. അസോസിയേഷന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഒരു ഓഹരി മൂലധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് പുതിയ ചട്ടപ്രകാരം നൽകിയിരിക്കണം. ഇഷ്യു ചെയ്തതും പണമടച്ചതുമായ മൂലധനത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ആവശ്യകതകൾ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും, ഇവ രണ്ടും 45,000 ഡോളർ ആയിരിക്കണം.

കൂടാതെ, ബിവി നിയമത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആശയം: ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പദവിയുടെ ഓഹരികൾ പുതിയ എൻ‌വി നിയമത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തും. ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് ഷെയറുകൾ‌ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ, ഒരു (അല്ലെങ്കിൽ‌ കൂടുതൽ‌) ക്ലാസുകൾ‌ക്കുള്ളിൽ‌ ഷെയറുകൾ‌ക്ക് പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ‌ അറ്റാച്ചുചെയ്യുന്നതിന് ഒരു നിർ‌ദ്ദിഷ്ട പദവി ഉപയോഗിക്കാൻ‌ കഴിയും. ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ അസോസിയേഷന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭാവിയിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പ്രത്യേക പദവിയുള്ള സാധാരണ ഷെയറുകളുടെ ഉടമയ്ക്ക് അസോസിയേഷന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക നിയന്ത്രണ അവകാശം നൽകാം.

എൻ‌വി-നിയമത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം, അതിൽ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിജ്ഞകളുടെയും ഉപയോക്താക്കളുടെയും വോട്ടവകാശം. പിന്നീടുള്ള സമയത്ത് ഒരു പണയക്കാരനോ യൂസ്ഫ്രക്ച്വറിയോ വോട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നൽകാമെന്നതാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് കാരണം. ഈ ഭേദഗതി നിലവിലെ ബിവി നിയമത്തിന് അനുസൃതവുമാണ്, കൂടാതെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ വിശദീകരണ കുറിപ്പുകൾ അനുസരിച്ച്, കുറച്ചുകാലമായി പ്രായോഗികമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഷെയറുകളിൽ പണയം വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വോട്ടിംഗ് അവകാശം അനുവദിക്കുന്നതും സ്ഥാപിതമായ ഒരു താൽക്കാലിക വ്യവസ്ഥയിൽ നടക്കുമെന്ന് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഇതിനുപുറമെ, എൻ‌വി നിയമ നിർ‌ദ്ദേശത്തിന്റെ നവീകരണത്തിൽ‌ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തീരുമാനമെടുക്കൽ. ഒരു പ്രധാന മാറ്റ ആശങ്കകളിലൊന്ന്, ഉദാഹരണത്തിന്, മീറ്റിംഗിന് പുറത്ത് തീരുമാനമെടുക്കൽ, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ‌വികൾക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം, അസോസിയേഷന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഇത് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മീറ്റിംഗിന് പുറത്ത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയൂ, കമ്പനിക്ക് ബെയറർ ഷെയറുകളുണ്ടെങ്കിലോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു പ്രമേയം ഏകകണ്ഠമായി എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യമല്ല. ഭാവിയിൽ, നിർ‌ദ്ദേശം പ്രാബല്യത്തിൽ‌ വരുന്നതോടെ, മീറ്റിംഗിന് പുറത്തുള്ള തീരുമാനമെടുക്കൽ ഒരു ആരംഭ പോയിന്റായി സാധ്യമാകും, മീറ്റിംഗ് അവകാശമുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ഇതിന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. മാത്രമല്ല, അന്തർ‌ദ്ദേശീയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ‌വികൾ‌ ഉള്ള സംരംഭകർ‌ക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന നെതർ‌ലൻ‌ഡിന് പുറത്ത് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്താനുള്ള സാധ്യതയും പുതിയ നിർ‌ദ്ദേശത്തിൽ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഒടുവിൽ സംയോജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ നിർദ്ദേശത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, എൻ‌വി നിയമത്തിന്റെ നവീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ നിർ‌ദ്ദേശം, ഈ ചെലവുകൾ‌ ഇൻ‌കോർ‌പ്പറേഷൻ‌ ഡീഡിൽ‌ നൽ‌കുന്നതിന് കമ്പനി ബാധ്യസ്ഥനാകാനുള്ള സാധ്യത തുറക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ബോർഡ് സംയോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രസക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അംഗീകാരം ഒഴിവാക്കുന്നു. ഈ മാറ്റത്തോടെ, വാണിജ്യ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് രൂപവത്കരണ ചെലവ് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എൻ‌വിക്കായി ഇല്ലാതാക്കാം, അത് ബിവിയുമായി സംഭവിച്ചതുപോലെ.

കൂടുതൽ സന്തുലിതമായ പുരുഷ / സ്ത്രീ അനുപാതം

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, മുകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ അവ ഒരു പരിധിവരെ നിരാശാജനകമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു, അതിനാൽ എൻ‌വി നിയമത്തിന്റെ നവീകരണവും പുരുഷ / സ്ത്രീ അനുപാതവും ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ്സ് സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിലുള്ള കൂടുതൽ സ്ത്രീകളുടെ ലക്ഷ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡച്ച് മന്ത്രിസഭ ഈ നിർദ്ദേശം ഉപയോഗിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. . മുൻനിര കമ്പനികളിലെ വൈവിധ്യം മികച്ച തീരുമാനങ്ങളിലേക്കും ബിസിനസ്സ് ഫലങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആശയം. ബിസിനസ്സ് ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരങ്ങളും ആരംഭ സ്ഥാനവും നേടുന്നതിന്, പ്രസക്തമായ നിർദ്ദേശത്തിൽ രണ്ട് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഒന്നാമതായി, മാനേജ്മെൻറ് ബോർഡ്, സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്, സബ്-ടോപ്പ് എന്നിവയ്ക്കായി ഉചിതമായതും അതിമോഹവുമായ ടാർഗെറ്റ് കണക്കുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് വലിയ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾ ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ, നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച്, ഇവ നടപ്പാക്കുന്നതിന് അവർ കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് സുതാര്യമായിരിക്കുകയും വേണം. ലിസ്റ്റുചെയ്ത കമ്പനികളുടെ സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡിലെ പുരുഷ-സ്ത്രീ അനുപാതം പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നിലും സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നിലും വളരണം. ഉദാഹരണത്തിന്, കുറഞ്ഞത് ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ ഒരു സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ് സമതുലിതമായ രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, കുറഞ്ഞത് 30% m / f ന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാത്ത ഒരു സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ് അംഗത്തിന്റെ നിയമനം, ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ച അസാധുവാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അസാധുവായ ഒരു സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ് അംഗം പങ്കെടുത്ത തീരുമാനമെടുക്കൽ അസാധുവായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല.

പൊതുവേ, എൻ‌വി നിയമത്തിന്റെ പുനരവലോകനവും ആധുനികവൽക്കരണവും അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിരവധി പൊതു പരിമിത കമ്പനികളുടെ നിലവിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന കമ്പനിക്ക് ഗുണപരമായ വികസനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ (എൻ‌വി) നിയമപരമായ രൂപം ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനികൾ‌ക്കായി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ‌ മാറും എന്ന വസ്തുതയെ ഇത് മാറ്റുന്നില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയ്ക്ക് വ്യക്തമായ അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലെ പുരുഷ / സ്ത്രീ അനുപാതത്തിന്റെ അവസ്ഥയെന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിർദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എൻ‌വി നിയമത്തിന്റെ നവീകരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെടുക Law & More. ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ കോർപ്പറേറ്റ് നിയമരംഗത്തെ വിദഗ്ധരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾ‌ക്കായി കൂടുതൽ‌ സംഭവവികാസങ്ങൾ‌ ഞങ്ങൾ‌ നിരീക്ഷിക്കും!

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.