തൊഴിലുടമയുടെയും ജീവനക്കാരന്റെയും ബാധ്യതകൾ... ചിത്രം

തൊഴിലുടമയുടെയും ജീവനക്കാരന്റെയും ബാധ്യതകൾ...

വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആക്റ്റ് അനുസരിച്ച് തൊഴിലുടമയുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ബാധ്യതകൾ

നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമായും ആരോഗ്യപരമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണം എന്നതാണ് നെതർലാൻഡിലെ അടിസ്ഥാന തത്വം. ഈ പ്രവൃത്തി ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കരുത്, അതിന്റെ ഫലമായി മരണത്തിലേക്കല്ല എന്നതാണ് ഈ ആശയം. ഈ തത്ത്വം പ്രായോഗികമായി വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആക്റ്റ് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. അതിനാൽ നല്ല ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും രോഗികളുടെ ജോലിയുടെ കഴിവില്ലായ്മ തടയുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നിയമം. നിങ്ങൾ ഒരു തൊഴിലുടമയാണോ? അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആക്ടിന് അനുസൃതമായി ആരോഗ്യകരവും സുരക്ഷിതവുമായ പ്രവർത്തന അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ള പരിചരണം തത്ത്വത്തിൽ നിങ്ങളുടേതാണ്. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ, ആരോഗ്യകരവും സുരക്ഷിതവുമായ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് മതിയായ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവനക്കാർക്ക് അനാവശ്യമായ അപകടങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആക്റ്റിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു ജീവനക്കാരനാണോ? അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആരോഗ്യകരവും സുരക്ഷിതവുമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ജീവനക്കാരന്റെ ബാധ്യതകൾ

വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആക്റ്റ് അനുസരിച്ച്, തൊഴിലുടമയ്‌ക്കൊപ്പം ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ആത്യന്തികമായി ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഒരു ജീവനക്കാരനെന്ന നിലയിൽ, ആരോഗ്യകരവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു ജോലിസ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സംഭാവന നൽകണം. കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ജീവനക്കാരനെന്ന നിലയിൽ, വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആക്റ്റ് കണക്കിലെടുത്ത്, നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്:

  • equipment ദ്യോഗിക ഉപകരണങ്ങളും അപകടകരമായ വസ്തുക്കളും ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്;
  • equipment ദ്യോഗിക ഉപകരണങ്ങളിലെ പരിരക്ഷകൾ മാറ്റാനോ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ നീക്കംചെയ്യാനോ പാടില്ല;
  • തൊഴിലുടമ കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിഗത സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ / സഹായങ്ങൾ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും;
  • സംഘടിത വിവരങ്ങളിലും നിർദ്ദേശങ്ങളിലും സഹകരിക്കുക;
  • കമ്പനിയിലെ ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യതകളെ തൊഴിലുടമയെ അറിയിക്കുന്നതിന്;
  • ആവശ്യമെങ്കിൽ തൊഴിലുടമയെയും മറ്റ് വിദഗ്ദ്ധരെയും (പ്രിവൻഷൻ ഓഫീസർ പോലുള്ളവരെ) അവരുടെ ബാധ്യതകളുടെ പ്രകടനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിന്.

ചുരുക്കത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ജീവനക്കാരനെന്ന നിലയിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണം. നിങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അപകടമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലും നിങ്ങളുടെ ജോലി സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ നിർവഹിച്ചും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു.

തൊഴിലുടമയുടെ ബാധ്യതകൾ

ആരോഗ്യകരവും സുരക്ഷിതവുമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന്, ഒരു തൊഴിലുടമയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു നയം പിന്തുടരണം. വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആക്റ്റ് ഈ നയത്തിനും അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളുടെ നയം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കണം റിസ്ക് ഇൻ‌വെന്ററി ആൻഡ് മൂല്യനിർണ്ണയം (RI&E). ഒരു തൊഴിൽദാതാവ് എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് ഏത് ജോലിയുടെ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്, ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഈ അപകടസാധ്യതകൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു, തൊഴിൽ അപകടങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ ഇതിനകം സംഭവിച്ചു. എ പ്രിവൻഷൻ ഓഫീസർ ഒരു റിസ്ക് ഇൻവെന്ററിയും മൂല്യനിർണ്ണയവും തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും മികച്ച ആരോഗ്യ-സുരക്ഷാ നയത്തെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ കമ്പനിയും അത്തരം ഒരു പ്രിവൻഷൻ ഓഫീസറെയെങ്കിലും നിയമിക്കണം. ഇത് കമ്പനിക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളായിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ 25 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒരു പ്രിവൻഷൻ ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിക്കാം.

ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്ന ഏതൊരു കമ്പനിക്കും നേരിടേണ്ടിവരുന്ന അപകടസാധ്യതകളിലൊന്നാണ് ഹാജരാകാതിരിക്കുന്നത്. വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആക്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ഒരു തൊഴിലുടമയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉണ്ടായിരിക്കണം അസുഖ അഭാവ നയം. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ ഹാജരാകാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തൊഴിലുടമയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടപെടും? ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ‌ വ്യക്തമായും മതിയായ രീതിയിലും രേഖപ്പെടുത്തണം. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരമൊരു അപകടസാധ്യത സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന്, a ആനുകാലിക തൊഴിൽ ആരോഗ്യ പരിശോധന (PAGO) നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു. അത്തരമൊരു പരിശോധനയ്ക്കിടെ, ജോലി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് കമ്പനി ഡോക്ടർ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നു. അത്തരം ഗവേഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരന് നിർബന്ധമല്ല, പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദവും ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യകരവും സുപ്രധാനവുമായ ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യും.

കൂടാതെ, അപ്രതീക്ഷിതമായ മറ്റ് അപകടസാധ്യതകൾ തടയുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ഒരു നിയമനം നടത്തണം ഇൻ-ഹ house സ് എമർജൻസി റെസ്‌പോൺസ് ടീം (BHV). അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു കമ്പനി എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫീസർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇത് സംഭാവന ചെയ്യും. അടിയന്തിര പ്രതികരണ ഓഫീസറായി നിങ്ങൾ എത്ര, എത്ര പേരെ നിയമിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിർണ്ണയിക്കാനാകും. കമ്പനി അടിയന്തര പ്രതികരണം നടക്കുന്ന രീതിക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ വലുപ്പം നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം.

നിരീക്ഷണവും പാലിക്കൽ

ബാധകമായ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, എല്ലാ വർഷവും നെതർലാൻഡിൽ തൊഴിൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അത് തൊഴിലുടമയോ ജീവനക്കാരനോ എളുപ്പത്തിൽ തടയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമായും ആരോഗ്യപരമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണം എന്ന തത്വത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകാൻ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആക്റ്റിന്റെ കേവലം നിലനിൽപ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും പര്യാപ്തമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് എസ്‌ജെഡബ്ല്യു തൊഴിലുടമകളാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത്, മാത്രമല്ല ജീവനക്കാർ ആരോഗ്യകരവും സുരക്ഷിതവും ന്യായവുമായ ജോലികൾക്കായി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും. വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആക്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോഴോ വർക്ക്സ് കൗൺസിലോ ട്രേഡ് യൂണിയനോ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴോ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന് ദൂരവ്യാപകമായ അധികാരങ്ങളുണ്ട്, ഈ അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരണം നിർബന്ധമാണ്. ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആക്ടിന്റെ ലംഘനം കണ്ടെത്തിയാൽ, ജോലി നിർത്തുന്നത് വലിയ പിഴയോ കുറ്റകൃത്യമോ സാമ്പത്തിക കുറ്റമോ ഉണ്ടാക്കാം. അത്തരം ദൂരവ്യാപകമായ നടപടികൾ തടയുന്നതിന്, തൊഴിൽ സാഹചര്യ നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും പാലിക്കുന്നത് ഒരു തൊഴിലുടമയെന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു ജീവനക്കാരനെന്ന നിലയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമാണ്.

ഈ ബ്ലോഗിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെടുക Law & More. ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ തൊഴിൽ നിയമരംഗത്തെ വിദഗ്ധരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.