ഉള്ളടക്കം മനസിലാക്കാതെ പലരും കരാർ ഒപ്പിടുന്നു

ഒരു കരാറിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസിലാക്കാതെ ഒപ്പിടുക

ഒരു കരാറിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മനസിലാക്കാതെ പലരും ഒപ്പിടുന്നുവെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും ഇത് വാടക അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങൽ കരാറുകൾ, തൊഴിൽ കരാറുകൾ, അവസാനിപ്പിക്കൽ കരാറുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. കരാറുകൾ മനസിലാക്കാത്തതിന്റെ കാരണം പലപ്പോഴും ഭാഷയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ കാണാം; കരാറുകളിൽ പലപ്പോഴും നിരവധി നിയമപരമായ പദങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ language ദ്യോഗിക ഭാഷ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം ആളുകൾ ഒരു കരാർ ശരിയായി വായിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും 'ചെറിയ പ്രിന്റ്' പതിവായി മറക്കുന്നു. തൽഫലമായി, സാധ്യതയുള്ള 'ക്യാച്ചുകളെ' കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല, നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആളുകൾ കരാർ ശരിയായി മനസിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും തടയാമായിരുന്നു. മിക്കപ്പോഴും, വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കരാറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് കരാറിന്റെ മുഴുവൻ ഉള്ളടക്കങ്ങളും മനസിലാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇത് നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിയമോപദേശം നേടാം. Law & More നിങ്ങളുടെ കരാറുകളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.

പങ്കിടുക
Law & More B.V.