വ്യവഹാരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ധാരാളം തർക്കങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം…

ഡച്ച് സുപ്രീം കോടതി

വ്യവഹാരത്തിൽ‌ ഒരാൾ‌ക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ധാരാളം തർക്കങ്ങൾ‌ പ്രതീക്ഷിക്കാം, കൂടാതെ അയാൾ‌ പറഞ്ഞു. കേസ് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്, സാക്ഷികളെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടേക്കാം. അത്തരമൊരു ശ്രവണത്തിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് സ്വാഭാവികതയാണ്. കഴിയുന്നത്ര കേൾക്കാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ‌ നേടുന്നതിന്, ഹിയറിംഗ് ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പാകെ സ്വമേധയാ നടക്കും. നടപടിക്രമ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, മുൻകൂട്ടി എഴുതിയ പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിയറിംഗ് നടക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്ന് ഡച്ച് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു. ഡിസംബർ 23 ലെ ഈ പ്രത്യേക കേസിൽ ആറ് സാക്ഷികളെയും കേൾക്കാൻ വളരെയധികം സമയമെടുക്കുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, തെളിവുകൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ രേഖാമൂലമുള്ള പ്രസ്താവനകൾ വിശ്വാസ്യത കുറയുന്നതിന് കാരണമായേക്കാമെന്ന വസ്തുത കോടതി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

 

പങ്കിടുക
Law & More B.V.