നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്…

നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ

നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പക്ഷേ പലപ്പോഴും വിപരീതഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കും. പരമ്പരാഗത പ്രോസസ്സ് മോഡൽ (ടൂർണമെന്റ് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ) പകരം കക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ ഡച്ച് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹീലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗവേഷണ പ്രകാരം നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി, ഡച്ച് കൗൺസിൽ ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി പരീക്ഷണാത്മക വ്യവസ്ഥകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ വാദിക്കുന്നു, ഇത് മറ്റ് വിധങ്ങളിൽ ജുഡീഷ്യൽ നടപടികൾ നടത്താൻ ജഡ്ജിമാർക്ക് അവസരം നൽകുന്നു.

പങ്കിടുക
Law & More B.V.