നല്ല മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് (GMP) ചിത്രം

ഗുഡ് മാനുഫാക്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് (ജിഎംപി)

ചില വ്യവസായങ്ങളിൽ, നിർമ്മാതാക്കൾ കർശന ഉൽപാദന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. (ഹ്യൂമൻ, വെറ്റിനറി) ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വ്യവസായം, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വ്യവസായം, ഭക്ഷ്യ വ്യവസായം എന്നിവയിൽ ഇത് ബാധകമാണ്. ഈ വ്യവസായങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പദമാണ് ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് (ജിഎംപി). ഉൽ‌പാദന പ്രക്രിയ ശരിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുനൽകുന്നുവെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു ഗുണനിലവാര ഉറപ്പ് സംവിധാനമാണ് ജി‌എം‌പി. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വ്യവസായത്തിലെ പ്രധാന പങ്ക് കാരണം, ഈ മേഖലകളിലെ ജി‌എം‌പി മാത്രമേ ചുവടെ ചർച്ചചെയ്യൂ.

ചരിത്രം

നാഗരികതയുടെ തുടക്കം മുതൽ, ഭക്ഷണത്തിന്റെയും മരുന്നിന്റെയും ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ചും സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും ആളുകൾ ആശങ്കാകുലരാണ്. 1202 ൽ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭക്ഷ്യ നിയമം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 1902-ൽ ജൈവ നിയന്ത്രണ നിയമം പിന്തുടർന്നു. ജൈവ ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയിൽ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിശുദ്ധിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിയമപരമായി പരീക്ഷിച്ചു. 1906-ൽ ആരംഭിച്ച യഥാർത്ഥ ഭക്ഷ്യ-മയക്കുമരുന്ന് നിയമം മലിനമായ (വ്യാജ) ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാക്കുകയും സത്യസന്ധമായ ലേബലിംഗ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം മറ്റു പല നിയമങ്ങളും പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. 1938 ൽ ഭക്ഷ്യ, മയക്കുമരുന്ന്, സൗന്ദര്യവർദ്ധക നിയമം നിലവിൽ വന്നു. കമ്പനികൾ‌ അവരുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ മാർ‌ക്കറ്റിൽ‌ നൽ‌കുന്നതിന്‌ മുമ്പ്‌ അവ സുരക്ഷിതവും ശുദ്ധവുമാണെന്ന്‌ തെളിവ് നൽകുന്നതിന് ആക്റ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എഫ്ഡി‌എ മലിനമായ ഗുളികകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി, ഉൽ‌പാദനത്തിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ ഫാക്ടറിയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നും മറ്റ് എത്ര ഗുളികകൾ ഇപ്പോഴും മലിനമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനാകില്ലെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ സംഭവം എഫ്ഡി‌എയെ എല്ലാ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെയും ഓഡിറ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇൻ‌വോയിസിംഗും ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് തടയാൻ നിർബന്ധിതരായി. ഇത് പിന്നീട് ജി‌എം‌പി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. “നല്ല ഉൽ‌പാദന പരിശീലനം” എന്ന പ്രയോഗം 1962 കളിൽ അമേരിക്കൻ ഭക്ഷണം, മയക്കുമരുന്ന്, സൗന്ദര്യവർദ്ധക നിയമത്തിലെ ഭേദഗതിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

നിലവിലെ യൂറോപ്യൻ ജിഎംപി നിയന്ത്രണങ്ങൾ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.

ക്രമേണ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗീകരിച്ച പൊതുവായ ജിഎംപി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി.

കൂടാതെ, നിലവിൽ ജി‌എം‌പി നിയന്ത്രണങ്ങൾ‌ ഉൾ‌പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ട്.

എന്താണ് ജി‌എം‌പി?

ജി‌എം‌പി എന്നാൽ “ഉൽ‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല മാർ‌ഗ്ഗം” എന്നാണ്. എല്ലാത്തരം നിയമങ്ങളിലും ജി‌എം‌പി നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് ഒരേ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ജി‌എം‌പി പ്രത്യേകിച്ചും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വ്യവസായത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു, ഇത് ഉൽ‌പാദന പ്രക്രിയയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഘടന പരിശോധിച്ച് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം പൂർണ്ണമായും നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും കണ്ടെത്താനാകില്ല മാത്രമല്ല എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. അതിനാൽ മുഴുവൻ ഉൽ‌പാദന പ്രക്രിയയും കൃത്യമായി നിർ‌ദ്ദേശിച്ചതും നിയന്ത്രിതവുമായ രീതിയിൽ‌ നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ‌ മാത്രമേ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ‌ കഴിയൂ. ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഉൽപാദന പ്രക്രിയ ഒരു മരുന്നിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കൂ. ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഉൽ‌പാദന രീതി മരുന്നുകളുടെ ഉൽ‌പാദനത്തിന് ആവശ്യമാണ്.

അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തത്തിന് ജിഎംപിക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള ജി‌എം‌പിക്ക് അനുസൃതമായി ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഇറക്കുമതിയും വിൽ‌പനയും മാത്രമാണ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നത്. മരുന്നുകളുടെ കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് എല്ലാ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉൽപാദനത്തിനും ജിഎംപി നിർബന്ധമാക്കി അവരുടെ ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ ജിഎംപി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഒരു മരുന്ന് എങ്ങനെ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് ജിഎംപി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉൽ‌പാദന സമയത്ത് എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും ചേരുവകളും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും അന്തിമ ഉൽ‌പ്പന്നവും പരിശോധിക്കുകയും പ്രക്രിയ തയ്യാറാക്കൽ പ്രോട്ടോക്കോളിൽ കൃത്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു നിശ്ചിത ബാച്ച് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു, ആരാണ് ഇത് പരീക്ഷിച്ചത്, എവിടെ, ഏത് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്താൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സാധ്യമാണ്. എവിടെയാണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനാകും.

ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് നല്ല നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണെങ്കിലും, ഉൽ‌പാദന പ്രക്രിയയിൽ പൂർണത കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഗുണനിലവാരവും ശരിയായ ലേബലിംഗും എല്ലാ നിയമപരമായ ആവശ്യകതകളും പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉപഭോക്താവിന് ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനാണ് ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും നേടാൻ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം മാത്രം പോരാ. ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിലും ഓരോ ബാച്ചിലും ഗുണനിലവാരവും വിശ്വാസ്യതയും കൈവരിക്കുന്നതിന് പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ പ്രതിബദ്ധതയെ ജി‌എം‌പി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം.

നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും

വിവിധ വ്യവസായങ്ങൾക്കായുള്ള വിവിധ നിയമങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിലും ജിഎംപി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ട്, എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ, ദേശീയ തലങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ട്.

ഇന്റർനാഷണൽ

അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്ഡിഎ) നൽകുന്ന ജിഎംപി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാണ്. ഫെഡറൽ റെഗുലേഷന്റെ കോഡിന്റെ ശീർഷകം 21 പ്രകാരം അവർ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു. “കറന്റ് ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് (സിജിഎംപി)” എന്ന പദത്തിന് വഴിയാണ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്.

യൂറോപ്പ്

യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുള്ളിൽ ബാധകമായ ജിഎംപി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ചട്ടങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. നിർമ്മാതാവിനെ പരിഗണിക്കാതെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുള്ളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാണ്.

മനുഷ്യ ഉപയോഗത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള products ഷധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്, റെഗുലേഷൻ 1252/2014, ഡയറക്റ്റീവ് 2003/94 / ഇസി എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ. വെറ്റിനറി ഉപയോഗത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള products ഷധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റീവ് 91/412 / EC ബാധകമാണ്. Market ഷധ വിപണിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൂടുതൽ അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ട്. വെറ്റിനറി medicines ഷധ വ്യവസായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജി‌എം‌പി ആവശ്യകതകൾ മനുഷ്യന് തുല്യമാണ്. ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്, യൂഡ്രലക്സ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ മരുന്നുകൾക്ക് ബാധകമായ നിയമങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് യൂഡ്രലെക്സ്. യൂഡ്രലക്‌സിന്റെ നാലാം വാല്യത്തിൽ ജിഎംപി നിയമങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ജി‌എം‌പി മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങളും തത്വങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാനുവലാണ്. ഈ നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. 

ദേശീയ

ആരോഗ്യ, ക്ഷേമ, കായിക മന്ത്രാലയം ദേശീയ തലത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏത് വൈദ്യശാസ്ത്ര സൂചനകളാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ കഴിയുക. Medic ഷധ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ, അതിന്റെ വിപണനം, രോഗി വരെയുള്ള വിതരണം എന്നിവ മെഡിസിൻസ് ആക്റ്റ് വിവരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഓപിയം ആക്റ്റിന്റെ l, ll ലിസ്റ്റുകളിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് ഓപിയം ആക്റ്റ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. മുൻഗാമികളെക്കുറിച്ചും ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഈ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്ക് ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മയക്കുമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ (മുൻഗാമികൾ) നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ സംഭരിക്കാനും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യാനും കഴിയും. എഫ്‌എം‌ഡി നിയന്ത്രണം (സീരിയൽ‌ നമ്പറുകൾ‌ വ്യാജമാക്കുന്നതിനെതിരായ നടപടി), ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ‌ കെയറിനായുള്ള കെ‌എൻ‌എം‌പി മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌, ഡച്ച് ഫാർ‌മസി സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് എന്നിവ പോലുള്ള നിയമങ്ങളും മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ട്.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ മരുന്നുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ വിലയിരുത്തൽ, മേൽനോട്ടം, സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണം എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം യൂറോപ്യൻ മെഡിസിൻസ് ഏജൻസിയാണ് (ഇഎംഎ). സൗന്ദര്യവർദ്ധക ഉൽപാദനത്തിനുള്ള ആവശ്യകതകൾ കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആക്റ്റ് ഡിക്രി നിശ്ചയിക്കുന്നു.

GMP ആവശ്യകതകൾ

ഗുണനിലവാര ഉറപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് ജിഎംപി. പൊതുവേ, ജി‌എം‌പിയെ കൂടാതെ, ഈ രൂപകൽപ്പനയിൽ‌ ഉൽ‌പ്പന്ന രൂപകൽപ്പന, ഉൽ‌പ്പന്ന വികസനം എന്നിവ ഉൾ‌പ്പെടുന്നു. ഒരു ഉൽപ്പന്നമോ സേവനമോ ഗുണനിലവാര ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മൊത്തമാണ് ഗുണനിലവാര ഉറപ്പ്. ഗുണനിലവാര മാനേജുമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗുണനിലവാര ഉറപ്പ്. ഗുണനിലവാര മാനേജുമെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യം നിർണായകമാണ്. മരുന്നുകളുടെ ഉൽ‌പാദനത്തിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുകയും വളരെ വൈകി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ. മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൂടാതെ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെ പ്രശസ്തിക്ക് ഇത് ഒരു ദുരന്തമായിരിക്കും. ക്രോസ്-മലിനീകരണം (മറ്റൊരു മരുന്നിന്റെ ഘടകങ്ങളുള്ള ഒരു മരുന്നിന്റെ മലിനീകരണം), തെറ്റായ ലേബലിംഗ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മിക്സ്-അപ്പുകൾ (പിശകുകൾ) പോലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഉൽ‌പാദനത്തിൽ‌ അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യതകളിലാണ് നല്ല ഉൽ‌പാദന പരിശീലനം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ജി‌എം‌പി നിശ്ചയിക്കുന്ന ആവശ്യകതകൾ അന്തർ‌ദ്ദേശീയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ആവശ്യകതകൾ ഈ ബ്ലോഗ് വിശദീകരിക്കുന്നു. പൊതുവേ, എല്ലാ വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഒരേ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ബാധകമാണ്. ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ അന്തർ‌ദ്ദേശീയമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

യൂറോപ്യൻ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ നല്ല പരിശീലനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾക്കും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി products ഷധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പരിസരം, ഉപകരണങ്ങൾ, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ഉത്പാദനം, ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം, ഉപ കോൺട്രാക്റ്റിംഗ്, പരാതികളും ഉൽപ്പന്ന തിരിച്ചുവിളിക്കലും സ്വയം പരിശോധനയും എന്നിവയാണ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വശങ്ങൾ. ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കാനും നടപ്പാക്കാനും നിയമനിർമ്മാണം നിർമ്മാതാവിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന products ഷധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഈ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ്.

ഇനിപ്പറയുന്ന ജി‌എം‌പി മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്:

 • നന്നായി പരിശീലനം ലഭിച്ച, യോഗ്യതയുള്ള സ്റ്റാഫ്,
 • ശുചിത്വം കർശനമായി പാലിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പകർച്ചവ്യാധി അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന മുറിവ് കാരണം, ഒരു അറിയിപ്പ് ബാധ്യതയും ഫോളോ-അപ്പ് പ്രോട്ടോക്കോളും ഉണ്ട്.
 • ജീവനക്കാരുടെ പതിവ് മെഡിക്കൽ പരിശോധന
 • വിഷ്വൽ പരിശോധന നടത്തുന്ന ജീവനക്കാർക്ക്, ഒരു അധിക വിഷ്വൽ പരിശോധനയും ഉണ്ട്,
 • അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ,
 • നല്ല മെറ്റീരിയലുകൾ‌, പാത്രങ്ങൾ‌, ലേബലുകൾ‌,
 • അംഗീകൃത തൊഴിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ,
 • അനുയോജ്യമായ സംഭരണവും ഗതാഗതവും,
 • ആന്തരിക നിലവാര നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള മതിയായ സ്റ്റാഫ്, ലബോറട്ടറികൾ, ഉപകരണങ്ങൾ,
 • നിർദ്ദേശങ്ങൾ (സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ); നിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ എഴുതി പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു,
 • പരിശീലനം; പ്രവർത്തന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു,
 • പ്രമാണീകരണം; എല്ലാം വ്യക്തമായി കടലാസിലും സ്റ്റാഫിന്റെ അനുയോജ്യതയിലും ആയിരിക്കണം
 • അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, ഫിനിഷ്ഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ലേബൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയും ലേബലും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ,
 • വ്യക്തമായി വിവരിച്ച, തെളിയിക്കപ്പെട്ട, വിശ്വസനീയമായ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ നിലവിലുണ്ട്,
 • പരിശോധനകളും സാധൂകരണങ്ങളും നടത്തുന്നു,
 • നിർമ്മാണ സമയത്ത് (മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ്) എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ശരിയായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു,
 • നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു,
 • ഓരോ ബാച്ചിന്റെയും സമ്പൂർണ്ണ ചരിത്രം (അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ മുതൽ ഉപഭോക്താവ് വരെ) എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു,
 • ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ സംഭരിക്കുകയും ശരിയായി എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു,
 • ആവശ്യമെങ്കിൽ വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ബാച്ചുകൾ നീക്കംചെയ്യാൻ ഒരു രീതിയുണ്ട്,
 • ഗുണനിലവാര പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ വേണ്ടവിധം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ, ആവർത്തനം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. 

ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും

ഉൽ‌പാദന മേധാവി കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ‌ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം, അംഗീകൃത വ്യക്തി എന്നിവ പോലുള്ള പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജി‌എം‌പി നിരവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകുന്നു. എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും products ഷധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിർമ്മിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അംഗീകൃത വ്യക്തിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ ബാച്ച് മരുന്നുകൾക്കും അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒപ്പിടുന്നു (അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ). സുരക്ഷ, ഗുണനിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രാപ്തി എന്നിവയുടെ അഭാവം മൂലം രോഗികളെ അപകടത്തിലാക്കാതെ, products ഷധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായുള്ള ദേശീയ അതോറിറ്റിയുടെ നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ചീഫ് മാനേജരുമുണ്ട്. ഇത് വ്യക്തമായിരിക്കണം, പക്ഷേ മരുന്നുകൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഉദ്ദേശ്യത്തിന് അനുയോജ്യമാണ് എന്ന നിബന്ധനയും. 

മേൽനോട്ടവും ജിഎംപി സർട്ടിഫിക്കറ്റും

യൂറോപ്യൻ, ദേശീയ തലങ്ങളിൽ, സൂപ്പർവൈസറി ചുമതലയുടെ ചുമതലയുള്ള ഓപ്പറേറ്റർമാരുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ മെഡിസിൻസ് ഏജൻസി (ഇഎംഎ), ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് യൂത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് (ഐജിജെ) എന്നിവ ഇവയാണ്. ജി‌എം‌പി മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ‌, നെതർ‌ലാൻ‌ഡിൽ‌, മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാതാവിന് ഐ‌ജി‌ജെ ഒരു ജി‌എം‌പി സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നു. ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നതിന്, ജി‌എം‌പിയുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ നെതർലാൻഡിലെ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ആനുകാലിക പരിശോധന ഐ‌ജി‌ജെ നടത്തുന്നു. ജി‌എം‌പി നിയന്ത്രണങ്ങൾ‌ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ‌, നിർമ്മാതാവിനെ ജി‌എം‌പി സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റിൽ‌ നിന്നും മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ‌ പെർ‌മിറ്റിൽ‌ നിന്നും തടയും. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ നിർമ്മാതാക്കളെയും ഐ.ജി.ജെ പരിശോധിക്കുന്നു. ഇഎംഎയുടെയും മെഡിസിൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ബോർഡിന്റെയും (സിബിജി) ഉത്തരവിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.

മെഡിസിൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ബോർഡിന്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം, മാർക്കറ്റിംഗ് അംഗീകാര ഡോസിയറിലെ (സൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ്) നിർമ്മാതാക്കളെ ഐജിജെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ജി‌എം‌പി ഗുണനിലവാര ആവശ്യകതകൾ‌ക്ക് അനുസൃതമായി ഒരു നിർമ്മാതാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ‌, മാർ‌ക്കറ്റിംഗ് അംഗീകാരത്തിന്റെ ഡോസിയറിൽ‌ നിന്നും ഈ നിർമ്മാതാവിനെ നീക്കംചെയ്യാൻ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചേക്കാം. ഐ‌ജി‌ജെ, മറ്റ് യൂറോപ്യൻ പരിശോധനാ അധികാരികൾ, യൂറോപ്യൻ ബോഡികളായ കോർഡിനേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് വികേന്ദ്രീകൃത നടപടിക്രമങ്ങൾ - ഹ്യൂമൻ (സിഎംഡിഎച്ച്), ഇഎംഎ എന്നിവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് ബോർഡ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നെതർലൻഡിന് ഒരു മരുന്നിന്റെ കുറവിന് കാരണമാകുമെങ്കിൽ, മാർക്കറ്റിംഗ് അംഗീകാരമുള്ളയാൾ ഇത് മെഡിസിൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആന്റ് ഡിഫെക്റ്റ്സ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫീസിലേക്ക് (മെൽഡ്പണ്ട് ജീനസ്മിഡെലെൻ ടെകോർട്ട് എൻ-ഡിഫെക്റ്റൻ) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്‌തുക്കളും ജിഎംപിയും

സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്‌തുക്കൾക്കായി, അവയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ തലത്തിൽ കോസ്മെറ്റിക്സ് റെഗുലേഷൻ 1223/2009 / ഇസി ഉണ്ട്. സൗന്ദര്യവർദ്ധകവസ്തുക്കൾ ജി‌എം‌പിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടണമെന്നും ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർ‌ഗ്ഗരേഖ ഐ‌എസ്ഒ 22916: 2007 സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡാണ്. പൂർത്തിയായ സൗന്ദര്യവർദ്ധകവസ്തുക്കൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ജി‌എം‌പിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഈ മാനദണ്ഡത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമാണ്, ഇതിന് യൂറോപ്യൻ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനും (CEN) അംഗീകാരം നൽകി. ഉയർന്ന ഡിമാൻഡുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ബോഡിയാണിത്. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പ്രയോഗം നിർബന്ധമല്ല, പക്ഷേ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് പുറം ലോകത്തെ കാണിക്കുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ബോഡി 'യോജിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ' വികസിപ്പിക്കുന്നു.

സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ഈ ജിഎംപി നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വ്യവസായത്തിന്റെ അതേ ലക്ഷ്യമുണ്ട്: ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിന്. ഈ മാനദണ്ഡം സൗന്ദര്യവർദ്ധക വ്യവസായത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • ഉത്പാദനം,
 • സംഭരണം,
 • പാക്കേജിംഗ്,
 • പരിശോധന, ഗതാഗത പ്രക്രിയകൾ
 • ഗവേഷണവും വികസനവും
 • പൂർത്തിയായ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെ വിതരണം
 • ഉൽ‌പാദന തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ
 • പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉൽപ്പന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പ്രയോഗവും ചരക്കുകളുടെ ഉൽപാദന ആവശ്യകതകളും ഉറപ്പാക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് വിതരണ ശൃംഖലയുടെ ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സൗന്ദര്യവർദ്ധകവസ്തുക്കളുടെ അപകടങ്ങളും അപകടസാധ്യതകളും നിരീക്ഷിക്കാനും നിർമ്മാതാവിനെ അനുവദിക്കുന്നു. “ജി‌എം‌പി ആവശ്യകതകൾ” എന്ന വിഭാഗത്തിൽ‌ മുമ്പ്‌ വിശദമായി പരാമർശിച്ച നിയമങ്ങളുമായി ജി‌എം‌പി നിയന്ത്രണങ്ങൾ‌ യോജിക്കുന്നു.

ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യവർദ്ധക നിയമനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശമോ പിന്തുണയോ ആവശ്യമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോഗിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ഇവിടെ അഭിഭാഷകരുമായി ബന്ധപ്പെടുക Law & More. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നിയമ സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യും.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.