പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും: നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് - ചിത്രം

പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും: നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്

നിങ്ങൾ ഒരു വെബ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുമ്പോൾ - നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് പണമടയ്ക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ - വെബ് ഷോപ്പിന്റെ പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടും. പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വായിക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ ബോക്സിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പലരിൽ ഒരാളാണ്; ടിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും അവ വായിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് അപകടകരമാണ്. പൊതുവായ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും അസുഖകരമായ ഉള്ളടക്കം അടങ്ങിയിരിക്കാം. പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും, ഇതിനെന്താണ്?

പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പലപ്പോഴും കരാറിന്റെ ചെറിയ പ്രിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു

ഒരു കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിക നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അവയിൽ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവ വ്യക്തമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യാത്ത നിയമങ്ങൾ ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിൽ ഒരാൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

ആർച്ച് 6: 231 ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ പൊതുവായ ഉപാധികൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും ഇനിപ്പറയുന്ന നിർവചനം നൽകുന്നു:

«ഒന്നോ അതിലധികമോ ാ ം അവ ഒഴികെ നിരവധി കരാറുകളിൽ‌ ഉൾ‌പ്പെടുത്തുന്നതിനായി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ാ ം കരാറിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്നത്, രണ്ടാമത്തേത് വ്യക്തവും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമാണ് ».

ആദ്യം, കല. 6: 231 ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ ഉപവകുപ്പ് രേഖാമൂലമുള്ള ഉപവാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഇ-കൊമേഴ്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെഗുലേഷൻ 2000/31 / EG നടപ്പിലാക്കിയതോടെ «എഴുതിയ word എന്ന വാക്ക് നീക്കംചെയ്‌തു. ഇതിനർത്ഥം വാചികമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിയമപരമാണ്.

നിയമം «ഉപയോക്താവ്», «ക counter ണ്ടർ പാർട്ടി about എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഒരു കരാറിലെ പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉപയോഗിക്കുന്നയാളാണ് ഉപയോക്താവ് (ആർട്ട്. 6: 231 ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ ഉപ ബി) ഇത് സാധാരണയായി സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. രേഖാമൂലമുള്ള രേഖയിൽ ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ടോ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചയാളോ ആണ് ക counter ണ്ടർ പാർട്ടി, പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു (ആർട്ട് 6: 231 ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ ഉപ സി).

ഒരു കരാറിന്റെ പ്രധാന വശങ്ങൾ പൊതു നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും നിയമപരമായ പരിധിയിൽ വരില്ല. ഈ വശങ്ങൾ പൊതുവായ നിബന്ധനകളുടെയും ഭാഗങ്ങളുടെയും ഭാഗമല്ല. ക്ലോസുകൾ കരാറിന്റെ സാരാംശം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ. പൊതുവായ നിയമങ്ങളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ സാധുവല്ല. ഒരു പ്രധാന വശം ഒരു കരാറിന്റെ വശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, അവയില്ലാതെ കരാർ ഒരിക്കലും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടില്ല, കരാറിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം നേടാനാവില്ല.

പ്രധാന വശങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തേണ്ട വിഷയങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവയാണ്: ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പന്നം, ക counter ണ്ടർ പാർട്ടി നൽകേണ്ട വില, വിൽക്കുന്ന / വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ അളവ്.

പൊതുവായ നിബന്ധനകളുടെയും നിയമപരമായ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം മൂന്നിരട്ടിയാണ്:

  • പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാകുന്ന (ക counter ണ്ടർ) കക്ഷികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പൊതുവായ നിബന്ധനകളിലെയും ഉള്ളടക്കത്തിലെയും ജുഡീഷ്യൽ നിയന്ത്രണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പ്രത്യേകിച്ചും ഉപഭോക്താക്കളെ.
  • പൊതുവായ നിബന്ധനകളുടെയും ഉള്ളടക്കത്തിൻറെയും ബാധ്യതയെക്കുറിച്ചും (അല്ലാത്തത്) സ്വീകാര്യതയെക്കുറിച്ചും പരമാവധി നിയമ സുരക്ഷ നൽകുന്നു.
  • പൊതുവായ നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും ഉപയോക്താക്കൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഉത്തേജിപ്പിക്കുക, ഉദാഹരണത്തിന് ഉപഭോക്തൃ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ പോലുള്ള ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന കക്ഷികൾ.

പൊതു നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സംബന്ധിച്ച നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തൊഴിൽ കരാറുകൾ, കൂട്ടായ തൊഴിൽ കരാറുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര ഇടപാടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബാധകമല്ലെന്ന് അറിയിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

പൊതുവായ നിബന്ധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ഉപയോക്താവ് തന്റെ വീക്ഷണകോണുകളുടെ സാധുത തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, മറ്റ് കരാറുകളിൽ പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും. വിധിന്യായത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം, കക്ഷികൾ‌ പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അവ പരസ്പരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും യുക്തിസഹമായി പാലിച്ചേക്കാം. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, ഉപഭോക്താവിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ഫോർമുലേഷൻ നിലവിലുണ്ട് (ആർട്ട് 6: 238 ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിലെ ക്ലോസ് 2).

പൊതുവായ നിബന്ധനകളെയും വ്യവസ്ഥകളെയും കുറിച്ച് ക counter ണ്ടർ പാർട്ടിയെ അറിയിക്കാൻ ഉപയോക്താവ് ബാധ്യസ്ഥനാണ് (ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ ആർട്ട് 6: 234). പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ക counter ണ്ടർ പാർട്ടിക്ക് കൈമാറുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബാധ്യത നിറവേറ്റാൻ കഴിയും (ആർട്ട്. 6: 234 ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിലെ വകുപ്പ് 1). അവൻ ഇത് ചെയ്തുവെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഉപയോക്താവിന് കഴിയണം. കൈമാറുന്നത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, കരാർ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപയോക്താവ് പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടെന്നും അവ കണ്ടെത്താനും വായിക്കാനും കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ക counter ണ്ടർ പാർട്ടിയെ അറിയിക്കണം, ഉദാഹരണത്തിന് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിലോ കോടതി ഭരണകൂടത്തിലോ (കല ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ 6: 234 വകുപ്പ് 1) അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവന് ക counter ണ്ടർ പാർട്ടിയിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ കഴിയും.

അത് ഉടനടി ചെയ്യേണ്ടതും ഉപയോക്താവിന്റെ ചിലവിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിക്കാം (ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ ആർട്ട് 6: 234), ഉപയോക്താവിന് ഈ ആവശ്യകത യുക്തിസഹമായി നിറവേറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ. പൊതുവായ നിബന്ധനകളിലേക്കും വ്യവസ്ഥകളിലേക്കും പ്രവേശനം നൽകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിലും ചെയ്യാം. ഇത് കലയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നു. ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിലെ 6: 234 വകുപ്പ് 2, 3. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, കരാർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസ്ഥ അനുവദനീയമാണ്.

ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊവിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ, പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സംഭരിക്കാൻ ക counter ണ്ടർ പാർട്ടിക്ക് കഴിയണം, മാത്രമല്ല അവ വായിക്കാൻ മതിയായ സമയം നൽകുകയും വേണം. കരാർ‌ ഇലക്‌ട്രോണിക്കായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ‌, ക counter ണ്ടർ‌ പാർട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊവിഷനുമായി യോജിക്കണം (ആർട്ട് 6: 234 ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിലെ ക്ലോസ് 3).

മുകളിൽ വിവരിച്ച നിയന്ത്രണം സമഗ്രമാണോ? ഡച്ച് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിൽ നിന്ന് (ECLI: NL: HR: 1999: ZC2977: Geurtzen / Kampstaal) നിയന്ത്രണം സമ്പൂർണ്ണമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഭേദഗതിയിൽ ഹൈക്കോടതി തന്നെ ഈ നിഗമനത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു. പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ക counter ണ്ടർ‌പാർ‌ട്ടിക്ക് അറിയാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ‌ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് ഒരാൾ‌ when ഹിക്കുമ്പോൾ‌, പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷനല്ലെന്ന് ഭേദഗതിയിൽ‌ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

പൊതുവായ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഡച്ച് സിവിൽ കോഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തവയെക്കുറിച്ച് അത് പറയുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, വാങ്ങിയ ഉൽ‌പ്പന്നം, കരാറിന്റെ വില, ദൈർ‌ഘ്യം എന്നിവ പോലുള്ള കരാറിന്റെ പ്രധാന വശങ്ങൾ ഇവയാണ്. കൂടാതെ, a കറുത്ത പട്ടിക ഒരു ചാരനിറത്തിലുള്ള പട്ടിക യുക്തിരഹിതമായ ക്ലോസുകൾ അടങ്ങിയ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ (ആർട്ട് 6: 236, ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ ആർട്ട് 6: 237) ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു കമ്പനിയും ഉപഭോക്താവും (ബി 2 സി) തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾക്ക് പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാകുമ്പോൾ കറുപ്പും ചാരനിറത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റും ബാധകമാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ദി കറുത്ത പട്ടിക (ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ ആർട്ട് 6: 236) പൊതുവായ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിയമപ്രകാരം ന്യായയുക്തമല്ലെന്ന് കരുതുന്ന ക്ലോസുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

കറുത്ത പട്ടികയിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്:

  1. അവകാശങ്ങളുടെയും കഴിവുകളുടെയും എതിർ‌കക്ഷിയെ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ‌. പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുക (കല. ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ 6: 236 ഉപ എ) അല്ലെങ്കിൽ കരാർ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അവകാശത്തെ ഒഴിവാക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുക (കല. ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ 6: 236 ഉപ ബി).
  2. ഉപയോക്താവിന് അധിക അവകാശങ്ങളോ കഴിവുകളോ നൽകുന്ന റെഗുലേഷനുകൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, കരാറിൽ പ്രവേശിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില ഉയർത്താൻ ഉപയോക്താവിനെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധി, അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കരാർ പിരിച്ചുവിടാൻ ക counter ണ്ടർ പാർട്ടിയെ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ (ആർട്ട്. 6: 236 ഡച്ച് സിവിൽ കോഡ്).
  3. വ്യത്യസ്ത തെളിവുകളുടെ മൂല്യത്തിന്റെ വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ (ആർട്ട് 6: 236 ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ ഉപ കെ). ഉദാഹരണത്തിന്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ നടപടിക്രമമില്ലാതെ ഒരു ജേണലിലോ ആനുകാലികത്തിലോ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ യാന്ത്രിക തുടർച്ച (ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ ആർട്ട് 6: 236 സബ് പി, ക്യു).

ദി ചാരനിറത്തിലുള്ള പട്ടിക പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും (ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ ആർട്ട് 6: 237) പൊതുവായ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യുക്തിരഹിതമായി ഭാരമുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ചട്ടങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഉപവാക്യങ്ങൾ ഓരോ നിർവചനത്തിനും യുക്തിരഹിതമായ ഭാരമല്ല.

ക counter ണ്ടർ‌പാർട്ടിയോടുള്ള ഉപയോക്താവിൻറെ കടമകളുടെ ഒരു പ്രധാന പരിമിതി ഉൾ‌ക്കൊള്ളുന്ന ക്ലോസുകളാണ് ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ‌ (ആർട്ട്. 6: 237 ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ ഉപ ബി), കരാർ‌ പൂർ‌ത്തിയാക്കുന്നതിന് അസാധാരണമായ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഉപയോക്താവിനെ അനുവദിക്കുന്ന ക്ലോസുകൾ‌ ( ആർട്ട്. 6: 237 ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ ഉപ ഇ) അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം റദ്ദാക്കൽ കാലയളവിലേക്ക് ക counter ണ്ടർ പാർട്ടിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ക്ലോസുകൾ (ആർട്ട്. 6: 237 ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിന്റെ ഉപ എൽ).

ബന്ധപ്പെടുക

ഈ ലേഖനം വായിച്ചതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ശ്രീ. മാക്സിം ഹോഡക്, അറ്റോർണി അറ്റ് Law & More Max.hodak@lawandmore.nl അല്ലെങ്കിൽ mr വഴി. ടോം മീവിസ്, അറ്റോർണി അറ്റ് Law & More tom.meevis@lawandmore.nl വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ +31 (0) 40-3690680 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.