എല്ലാവരും നെതർലാന്റ്സിനെ ഡിജിറ്റലായി സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സൈബർസെക്യൂരിറ്റിബീൽഡ് നെഡർലാൻഡ് 2017 പറയുന്നു

എല്ലാവരും നെതർലാന്റ്സിനെ ഡിജിറ്റലായി സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സൈബർസെക്യൂരിറ്റിബീൽഡ് നെഡർലാൻഡ് 2017 പറയുന്നു.

ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ ജീവിതം സങ്കൽപ്പിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുന്നു, മറുവശത്ത്, ധാരാളം അപകടസാധ്യതകൾ വഹിക്കുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് ഉയരുകയാണ്.

സൈബർ സുരക്ഷ

ഡച്ച് ഡിജിറ്റൽ റീസൈലൻസ് കാലികമല്ലെന്ന് സൈബർസെക്യൂരിറ്റിബീൽഡ് നെഡർലാൻഡ് 2017 ൽ ഡിജ്‌കോഫ് (ഡെപ്യൂട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് നെഡർലാൻഡ്സ്) കുറിക്കുന്നു. ഡിജ്‌കോഫ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, നെതർലാൻഡ്‌സ് ഡിജിറ്റലായി സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ, ബിസിനസ്സ്, പൗരൻ എന്നിവരെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. പൊതു-സ്വകാര്യ സഹകരണം, അറിവിലും ഗവേഷണത്തിലും നിക്ഷേപം, ഒരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് സൃഷ്ടിക്കൽ - സൈബർ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട പ്രധാന മേഖലകൾ ഇവയാണ്.

പങ്കിടുക
Law & More B.V.