നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അവധിക്കാലം ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്…

നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അവധിക്കാലം ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആത്യന്തികമായി തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ നിങ്ങൾ നേരിട്ട സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്, ഫലമായി വളരെയധികം നിരാശയുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷന്റെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അധികാരികളുടെയും ഒരു സ്ക്രീനിംഗ് അവധിദിനങ്ങൾക്കുള്ള ബുക്കിംഗ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും വിശ്വസനീയമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദർശിപ്പിച്ച വില പലപ്പോഴും അന്തിമ വിലയ്ക്ക് തുല്യമല്ല, പ്രൊമോഷണൽ ഓഫറുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലഭ്യമായേക്കില്ല, മൊത്തം വില പലപ്പോഴും അവ്യക്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ റൂം ഓഫറുകളെക്കുറിച്ച് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ അവ്യക്തമാണ്. അതിനാൽ ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അധികൃതർ ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്‌സൈറ്റുകളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

20-04-2017

പങ്കിടുക