നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് ഇടനിലക്കാർ അറിയിക്കണമെന്ന് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു…

തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകാർക്കായി നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നിർമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇടനിലക്കാർ അറിയിക്കണമെന്ന് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

നികുതി ഉപദേശകർ, അക്കൗണ്ടന്റുമാർ, ബാങ്കുകൾ, അഭിഭാഷകർ (ഇടനിലക്കാർ) എന്നിവർ തങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്കായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന അന്തർദേശീയ ധനപരമായ നിർമിതികൾ കാരണം രാജ്യങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നികുതി വരുമാനം നഷ്‌ടപ്പെടും. നികുതി അധികാരികൾ സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആ നികുതികൾ പണമടയ്ക്കുന്നതിനും പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന്, യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് 1 ജനുവരി 2019 വരെ, ഈ ഇടനിലക്കാർ അവരുടെ ക്ലയന്റുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ആ നിർമ്മാണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും. നൽകേണ്ട രേഖകൾ നികുതി അധികാരികൾക്ക് ഒരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഡാറ്റാബേസിൽ ലഭ്യമാക്കും.

നിയമങ്ങൾ സമഗ്രമാണ്

അവ എല്ലാ ഇടനിലക്കാർക്കും എല്ലാ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. ഈ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഇടനിലക്കാർക്ക് അനുമതി നൽകും. യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിനും കൗൺസിലിനും അംഗീകാരത്തിനായി നിർദ്ദേശം വാഗ്ദാനം ചെയ്യും.

പങ്കിടുക
Law & More B.V.