നേരത്തെ, ഡിജിറ്റലിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എഴുതി…

KEI പ്രോഗ്രാം

നേരത്തെ, ഡിജിറ്റൽ വ്യവഹാരത്തിനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എഴുതി. കെ‌ഇ‌ഐ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മാർച്ച് 1 ന് ഡച്ച് സുപ്രീം കോടതി (നെതർലാന്റിലെ പരമോന്നത കോടതി) ഈ ഡിജിറ്റൽ വ്യവഹാരത്തോടെ started ദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു. ഇതിനർത്ഥം സിവിൽ ആക്ഷൻ കേസുകൾ കോടതിക്ക് ഡിജിറ്റലായി സമർപ്പിക്കാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. മറ്റ് ഡച്ച് കോടതികൾ പിന്നീട് പിന്തുടരും. കെ‌ഇ‌ഐ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച്, ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കക്ഷികൾ‌ക്കും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ‌ പ്രാപ്യവും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും ആയിരിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജിജ്ഞാസയുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കരുത്!

പങ്കിടുക
Law & More B.V.