നിങ്ങൾ ഡച്ചുകാരനാണെന്നും വിദേശത്ത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

പല ഡച്ചുകാരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നു: വിദേശത്ത് മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുക, ഗ്രീസിലോ സ്‌പെയിനിലോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട, വാർഷിക അവധിക്കാല ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് പോലും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ - ഒരു ഡച്ച് വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ - വിദേശത്ത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ധാരാളം ities പചാരികതകളും ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റുകയും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും വേണം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രാജ്യത്ത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോലും അനുവാദമുണ്ടോ? വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്? നിയമവിധേയമാക്കലിനെക്കുറിച്ചും വിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും മറക്കരുത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ഭാഷകളിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു translation ദ്യോഗിക വിവർത്തനം ആവശ്യമാണ്.

2017-06-14

പങ്കിടുക