ദാതാക്കളുടെ കരാർ: നിങ്ങൾ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? ചിത്രം

ദാതാവിന്റെ കരാർ: നിങ്ങൾ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്?

ഒരു ബീജ ദാതാവിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ദാതാവിനെ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ബീജസങ്കലന പ്രക്രിയ പോലുള്ള നിരവധി വശങ്ങളുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വശം ബീജസങ്കലനത്തിലൂടെ ഗർഭിണിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കക്ഷി, ഏതെങ്കിലും പങ്കാളികൾ, ഒരു ബീജ ദാതാവ്, കുട്ടി എന്നിവ തമ്മിലുള്ള നിയമപരമായ ബന്ധമാണ്. ഈ നിയമപരമായ ബന്ധം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ദാതാക്കളുടെ കരാർ ആവശ്യമില്ലെന്നത് ശരിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള നിയമപരമായ ബന്ധം നിയമപരമായി സങ്കീർണ്ണമാണ്. ഭാവിയിൽ തർക്കങ്ങൾ തടയുന്നതിനും എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിനും, എല്ലാ കക്ഷികളും ദാതാക്കളുടെ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് ബുദ്ധി. വരാനിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളും ശുക്ല ദാതാക്കളും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾ വ്യക്തമാണെന്ന് ഒരു ദാതാവിന്റെ കരാർ ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഓരോ ദാതാവിന്റെ കരാറും ഒരു വ്യക്തിഗത കരാറാണ്, എന്നാൽ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു പ്രധാന കരാറാണ്, കാരണം അതിൽ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കരാറുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ കരാറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാതാവിന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. ദാതാവിന്റെ കരാറിന് എല്ലാ കക്ഷികൾ‌ക്കും നൽ‌കാൻ‌ കഴിയുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ‌ കൂടാതെ, ഒരു ദാതാവിന്റെ കരാർ‌ എന്താണെന്നും അതിൽ‌ എന്ത് വിവരമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും അതിൽ‌ എന്ത് കരാറുകൾ‌ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും ഈ ബ്ലോഗ് തുടർച്ചയായി ചർച്ചചെയ്യുന്നു.

എന്താണ് ദാതാക്കളുടെ കരാർ?

ഉദ്ദേശിച്ച രക്ഷകർത്താക്കളും ശുക്ല ദാതാവും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കരാറാണ് ദാതാവിന്റെ കരാർ അല്ലെങ്കിൽ ദാതാവിന്റെ കരാർ. 2014 മുതൽ, നെതർലാൻഡിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ദാതാക്കളെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ബി, സി സംഭാവന.

ബി-സംഭാവന ഉദ്ദേശിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് അജ്ഞാതമായ ഒരു ക്ലിനിക്കിലെ ദാതാവാണ് സംഭാവന നൽകുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഫൗണ്ടേഷൻ ദാതാക്കളുടെ ഡാറ്റ കൃത്രിമ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ ക്ലിനിക്കുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാതാക്കളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഫലമായി, ഗർഭം ധരിച്ച കുട്ടികൾക്ക് പിന്നീട് അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഉത്ഭവം കണ്ടെത്താൻ അവസരമുണ്ട്. ഗർഭം ധരിച്ച കുട്ടിക്ക് പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ദാതാക്കളെക്കുറിച്ച് ചില അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും. സംഭാവന സമയത്ത് ദാതാവ് പ്രസ്താവിച്ച രൂപം, തൊഴിൽ, കുടുംബ നില, സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന ഡാറ്റ. ഗർഭം ധരിച്ച കുട്ടിക്ക് പതിനാറാം വയസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ദാതാവിന്റെ (മറ്റ്) വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയും അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും.

സി-സംഭാവന, മറുവശത്ത്, ഇത് ഉദ്ദേശിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ദാതാവിനെക്കുറിച്ചാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാതാവ് സാധാരണയായി പരിചയക്കാരുടെ സർക്കിളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരാളാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്. പിന്നീടുള്ള തരത്തിലുള്ള ദാതാക്കളും ദാതാവിന്റെ കരാറുകൾ സാധാരണയായി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ദാതാവാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാതാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം, ഉദ്ദേശിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദാതാവിനെ അറിയാമെന്നതാണ്, അതിനാൽ അവന്റെ സവിശേഷതകൾ. മാത്രമല്ല, വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റില്ല, ബീജസങ്കലനത്തിന് വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം. എന്നിരുന്നാലും, ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാതാക്കളുമായി വളരെ നല്ല കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ചോദ്യങ്ങളോ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ ഒരു ദാതാവിന്റെ കരാറിന് മുൻ‌കൂട്ടി വ്യക്തത നൽകാൻ കഴിയും. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത്തരം കരാർ വ്യക്തികൾ പരസ്പരം യോജിച്ചുവെന്നും കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്ന സമയത്ത് കക്ഷികൾക്ക് എന്ത് ഉദ്ദേശ്യങ്ങളാണുള്ളതെന്നും കരാറുകൾ എന്താണെന്ന് മുൻ‌കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കും. അതിനാൽ ദാതാക്കളുമായുള്ള നിയമപരമായ പൊരുത്തക്കേടുകളും നടപടികളും ഒഴിവാക്കാൻ, ദാതാവിന്റെ കരാർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു അഭിഭാഷകനിൽ നിന്ന് നിയമ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്.

ദാതാവിന്റെ കരാറിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?

മിക്കപ്പോഴും ദാതാവിന്റെ കരാറിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു:

  • ദാതാവിന്റെ പേരും വിലാസവും
  • വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളുടെ (ങ്ങളുടെ) പേരും വിലാസവും
  • കാലാവധി, ആശയവിനിമയം, കൈകാര്യം ചെയ്യൽ എന്നിവ പോലുള്ള ശുക്ല ദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കരാറുകൾ
  • പാരമ്പര്യ വൈകല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം പോലുള്ള മെഡിക്കൽ വശങ്ങൾ
  • മെഡിക്കൽ ഡാറ്റ പരിശോധിക്കാനുള്ള അനുമതി
  • ഏതെങ്കിലും അലവൻസുകൾ. ഇവ പലപ്പോഴും യാത്രാ ചിലവും ദാതാവിന്റെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ചെലവുകളുമാണ്.
  • ദാതാവിന്റെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും.
  • അജ്ഞാതതയും സ്വകാര്യത അവകാശങ്ങളും
  • രണ്ട് പാർട്ടികളുടെയും ബാധ്യത
  • സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റം വന്നാൽ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ

കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും

ഗർഭം ധരിച്ച കുട്ടിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, ഒരു അജ്ഞാത ദാതാവിന് സാധാരണയായി നിയമപരമായ പങ്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ദാതാവിന് നിയമപരമായി ഗർഭം ധരിച്ച കുട്ടിയുടെ രക്ഷാകർത്താവാകാൻ കഴിയില്ല. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദാതാവിന് നിയമപരമായി കുട്ടിയുടെ രക്ഷാകർത്താവാകാൻ കഴിയുമെന്ന വസ്തുതയെ ഇത് മാറ്റുന്നില്ല. ജനിച്ച കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ദാതാവിന് നിയമപരമായ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം. എന്നിരുന്നാലും, വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താവിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്. ഗർഭം ധരിച്ച കുട്ടിക്ക് ഇതിനകം രണ്ട് നിയമപരമായ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദാതാവിന് ഗർഭധാരണമുള്ള കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല, അനുമതിയോടെ പോലും. അറിയപ്പെടുന്ന ദാതാവിന് അവകാശങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സന്ദർശന പദ്ധതിക്കും ജീവഹാനിക്കും ഒരു പങ്കു വഹിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ, വരാനിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ദാതാക്കളുമായി ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിപൂർവമാണ്:

നിയമപരമായ രക്ഷാകർതൃത്വം. ദാതാവിനോട് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഗർഭിണിയായ കുട്ടിയെ സ്വന്തം / അവളുടെ സ്വന്തം അംഗമായി അംഗീകരിക്കാൻ ദാതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അതിനാൽ അതിന്റെ നിയമപരമായ രക്ഷാകർത്താവാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അവർ ആത്യന്തികമായി ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത് ഭാവി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകും. അതിനാൽ ഒരു കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയാനും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ദാതാവിനോട് മുൻകൂട്ടി ചോദിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതിനുശേഷം ചർച്ച ഒഴിവാക്കാൻ, ദാതാവിന്റെ കരാറിൽ ദാതാവും ഉദ്ദേശിച്ച മാതാപിതാക്കളും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും നല്ലതാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ, ദാതാവിന്റെ കരാർ ഉദ്ദേശിച്ച രക്ഷകർത്താക്കളുടെ (ങ്ങളുടെ) നിയമപരമായ രക്ഷാകർതൃത്വത്തെയും പരിരക്ഷിക്കുന്നു.

കോൺ‌ടാക്റ്റും രക്ഷാകർതൃത്വവും. ദാതാക്കളുടെ കരാറിലെ വരാനിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളും ദാതാവും മുൻ‌കൂട്ടി ചർച്ചചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന ഭാഗമാണിത്. കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, ശുക്ല ദാതാവും കുട്ടിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ദാതാവിന്റെ കരാറിന് ഇത് നടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാനും കഴിയും. അല്ലാത്തപക്ഷം, ഗർഭം ധരിച്ച കുട്ടിയെ ആശ്ചര്യത്തോടെ (അനാവശ്യമായി) തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കും. പ്രായോഗികമായി, വരാനിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളും ശുക്ല ദാതാക്കളും പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കുന്ന കരാറുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു ബീജ ദാതാവിന് കുട്ടിയുമായി പ്രതിമാസ അല്ലെങ്കിൽ ത്രൈമാസ സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകും, മറ്റൊരാൾക്ക് പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ ബീജ ദാതാവ് കുട്ടിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയില്ല. ആത്യന്തികമായി, ഇത് ഒരുമിച്ച് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ദാതാവിനും വരാനിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും ആണ്.

ശിശു പിന്തുണ. ദാതാവ് തന്റെ വിത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രമേ ദാനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് ദാതാവിന്റെ കരാറിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ, അതായത് കൃത്രിമ ബീജസങ്കലനത്തിന് ഇത് ലഭ്യമാക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല, ദാതാവിന് കുട്ടികളുടെ പിന്തുണ നൽകേണ്ടതില്ല. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ആ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു രോഗകാരിയല്ല. ഇത് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ, ദാതാവിനെ ഒരു കാര്യകാരണ ഏജന്റായി കാണാനും പിതൃത്വ നടപടികളിലൂടെ നിയമപരമായ പിതാവായി നിയമിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്, അവർ അറ്റകുറ്റപ്പണി നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇതിനർത്ഥം ദാതാവിന്റെ കരാർ ഉദ്ദേശിച്ച രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് (ങ്ങൾ) മാത്രമല്ല, ദാതാവിനും പ്രധാനമാണ്. ദാതാവിന്റെ കരാറിലൂടെ, ദാതാവിന് താൻ ഒരു ദാതാവാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് (മാതാപിതാക്കൾക്ക്) കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ദാതാവിന്റെ കരാർ തയ്യാറാക്കൽ, പരിശോധിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമീകരിക്കൽ

നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ഒരു ദാതാവിന്റെ ഉടമ്പടി ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾക്കോ ​​ദാതാവിനോ വേണ്ടി മാറിയ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടോ? ദാതാവിന്റെ കരാർ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിരിക്കാം. സന്ദർശന ക്രമീകരണത്തിന് അനന്തരഫലങ്ങളുള്ള ഒരു നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനത്തിലെ മാറ്റം, ഇത് ജീവനാംശം അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് കരാർ മാറ്റുകയും ഇരു പാർട്ടികളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കരാറുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കുട്ടിക്കും സുസ്ഥിരവും സമാധാനപരവുമായ ജീവിതത്തിനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ദാതാവിന്റെ കരാർ ഒരു നിയമ വിദഗ്ദ്ധൻ പരിശോധിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിരിക്കാം. അറ്റ് Law & More എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത്. Law & Moreകുടുംബ നിയമത്തിലെ വിദഗ്ധരാണ് അഭിഭാഷകരുടെ അഭിഭാഷകർ, നിങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം അവലോകനം ചെയ്യാനും ദാതാവിന്റെ കരാർ എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരണത്തിന് അർഹമാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനും കഴിയും.

ഒരു വിദഗ്ദ്ധ കുടുംബ നിയമ അഭിഭാഷകന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ഒരു ദാതാവിന്റെ കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ടും Law & More നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാണ്. ഉദ്ദേശിച്ച മാതാപിതാക്കളും ദാതാക്കളും തമ്മിലുള്ള തർക്കമുണ്ടായാൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിയമ സഹായമോ ഉപദേശമോ നൽകാം. ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ദയവായി ബന്ധപ്പെടൂ Law & More, നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.