10 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ വിവാഹമോചനം

10 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ വിവാഹമോചനം

വിവാഹമോചനം നേടണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇതാണ് ഏക പരിഹാരം എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പ്രക്രിയ ശരിക്കും ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, മാത്രമല്ല ഇത് വൈകാരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്, വിവാഹമോചന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ട എല്ലാ നടപടികളുടെയും ഒരു അവലോകനം ഞങ്ങൾ നൽകും.

10 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ വിവാഹമോചനം

ഘട്ടം 1: വിവാഹമോചന അറിയിപ്പ്

നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹമോചനം വേണമെന്ന് ആദ്യം പങ്കാളിയോട് പറയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഈ അറിയിപ്പിനെ പലപ്പോഴും വിവാഹമോചന അറിയിപ്പ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഈ അറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ബുദ്ധിയാണ്. ഇത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും, പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തിയതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കാൻ ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ്. നല്ല ആശയവിനിമയം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മാത്രമല്ല, പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ വിവാഹമോചനം ഒരു പോരാട്ട വിവാഹമോചനമായി മാറുന്നത് തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം നന്നായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വിവാഹമോചനം നേടാനും കഴിയും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ആശയവിനിമയം മികച്ചതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു അഭിഭാഷകനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ, ഓരോ കക്ഷിക്കും സ്വന്തം അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കേണ്ടിവരും.

ഘട്ടം 2: ഒരു അഭിഭാഷകനെ / ​​മധ്യസ്ഥനെ വിളിക്കുന്നു

വിവാഹമോചനം ജഡ്ജി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അഭിഭാഷകർക്ക് മാത്രമേ വിവാഹമോചനത്തിനായി കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ ഒരു അഭിഭാഷകനെയോ മധ്യസ്ഥനെയോ തിരഞ്ഞെടുക്കണമോ എന്നത് നിങ്ങൾ വിവാഹമോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മധ്യസ്ഥതയിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു അഭിഭാഷകൻ / മധ്യസ്ഥനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. നിങ്ങളും പങ്കാളിയും ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിഭാഷകനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നടപടിയുടെ എതിർവശത്തായിരിക്കും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നടപടികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുകയും കൂടുതൽ ചെലവുകൾ നേരിടുകയും ചെയ്യും.

ഘട്ടം 3: പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റയും പ്രമാണങ്ങളും

വിവാഹമോചനത്തിന്, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും പങ്കാളിയെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളെക്കുറിച്ചും നിരവധി വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കുട്ടികളുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ബിആർപി എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുകൾ, നിയമപരമായ കസ്റ്റഡി രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുകൾ, ഏതെങ്കിലും പ്രീ-പ്രീ കരാറുകൾ. വിവാഹമോചന നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങളും രേഖകളും ഇവയാണ്. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ രേഖകളോ വിവരങ്ങളോ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

ഘട്ടം 4: ആസ്തികളും കടങ്ങളും

വിവാഹമോചന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെയും പങ്കാളിയുടെയും എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും കടങ്ങളും മാപ്പ് ചെയ്ത് സഹായ രേഖകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഡീഡിനെക്കുറിച്ചും നോട്ടറി മോർട്ട്ഗേജ് ഡീഡിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇനിപ്പറയുന്ന ധനകാര്യ രേഖകളും പ്രധാനമാണ്: മൂലധന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ, ആന്വിറ്റി പോളിസികൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ (സേവിംഗ്സ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന്), സമീപകാലത്തെ വരുമാനനികുതി വരുമാനം. കൂടാതെ, ഗാർഹിക ഇഫക്റ്റുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം, അതിൽ ആർക്കാണ് എന്ത് ലഭിക്കുകയെന്ന് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഘട്ടം 5: കുട്ടികളുടെ പിന്തുണ / പങ്കാളി പിന്തുണ

നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ആശ്രയിച്ച്, കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്പ ous സൽ പിന്തുണയും നൽകേണ്ടിവരും. ഇത് നിർണ്ണയിക്കാൻ, രണ്ട് പാർട്ടികളുടെയും വരുമാന ഡാറ്റയും നിശ്ചിത ചെലവുകളും അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകന് / മധ്യസ്ഥന് ഒരു ജീവനാംശം കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയും.

ഘട്ടം 6: പെൻഷൻ

വിവാഹമോചനം നിങ്ങളുടെ പെൻഷനും അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അത് നിർണ്ണയിക്കാൻ, നിങ്ങളും പങ്കാളിയും നേടിയ എല്ലാ പെൻഷൻ അവകാശങ്ങളും കാണിക്കുന്ന രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്. തുടർന്ന്, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ (മുൻ) പങ്കാളിക്കും പെൻഷൻ വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഇക്വലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തന രീതിക്കിടയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ നിങ്ങളുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഘട്ടം 7: രക്ഷാകർതൃ പദ്ധതി

നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ (മുൻ) പങ്കാളിക്കും കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു രക്ഷാകർതൃ പദ്ധതി ഒരുമിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. വിവാഹമോചന അഭ്യർത്ഥനയ്‌ക്കൊപ്പം ഈ രക്ഷാകർതൃ പദ്ധതി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്ലാനിൽ‌ നിങ്ങൾ‌ ഒന്നിച്ച് കരാറുകൾ‌ നൽ‌കും:

  • പരിചരണവും രക്ഷാകർതൃ ജോലികളും നിങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്ന രീതി;
  • കുട്ടികൾക്കുള്ള സുപ്രധാന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുടെ സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി;
  • പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുടെ പരിപാലനത്തിനും വളർത്തലിനുമുള്ള ചെലവുകൾ.

രക്ഷാകർതൃ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ കുട്ടികളും പങ്കാളികളാകേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകന് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു രക്ഷാകർതൃ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാം. അതിലൂടെ രക്ഷാകർതൃ പദ്ധതി കോടതിയുടെ എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം.

ഘട്ടം 8: നിവേദനം സമർപ്പിക്കൽ

എല്ലാ കരാറുകളും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജോയിന്റ് അഭിഭാഷകനോ പങ്കാളിയുടെ അഭിഭാഷകനോ വിവാഹമോചനത്തിനായി ഒരു അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കി കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യും. ഏകപക്ഷീയമായ വിവാഹമോചനത്തിൽ, മറ്റ് കക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ കേസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് നൽകും, തുടർന്ന് കോടതി വാദം കേൾക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു സംയുക്ത വിവാഹമോചനം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും, മിക്ക കേസുകളിലും, ഒരു കോടതി സെഷൻ ആവശ്യമില്ല.

ഘട്ടം 9: വാക്കാലുള്ള നടപടികൾ

വാക്കാലുള്ള നടപടികളിൽ, കക്ഷികൾ അവരുടെ അഭിഭാഷകനോടൊപ്പം ഹാജരാകണം. വാക്കാലുള്ള ഹിയറിംഗിനിടെ, കക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ കഥ പറയാൻ അവസരം നൽകുന്നു. ജഡ്ജിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും. തനിക്ക് മതിയായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ജഡ്ജിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം വാദം കേൾക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഏത് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ഭരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഘട്ടം 10: വിവാഹമോചന തീരുമാനം

വിവാഹമോചന തീരുമാനം ജഡ്ജി പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, തീരുമാനത്തോട് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പീൽ നൽകാം. മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം തീരുമാനം മാറ്റാനാവില്ല, വിവാഹമോചനം സിവിൽ രജിസ്ട്രിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് വിവാഹമോചനം അന്തിമമാകുന്നത്. മൂന്ന് മാസ കാലയളവിനായി കാത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ കഴിയും. വിവാഹമോചന തീരുമാനത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ അപ്പീൽ നൽകില്ലെന്നും ഈ പ്രമാണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല, വിവാഹമോചന ഉത്തരവ് സിവിൽ രജിസ്ട്രിയിൽ ഉടൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ വിവാഹമോചനത്തിന് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചന നടപടികളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? തുടർന്ന് സ്പെഷ്യലൈസുമായി ബന്ധപ്പെടുക കുടുംബ നിയമ അഭിഭാഷകർ at Law & More. അടുത്ത് Law & More, വിവാഹമോചനവും തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഏത് നടപടികളിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർക്ക് കഴിയും. ലെ അഭിഭാഷകർ Law & More വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ നിയമരംഗത്തെ വിദഗ്ധരാണ്, വിവാഹമോചന പ്രക്രിയയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ സന്തോഷമുണ്ട്.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.