വിവാഹമോചനവും രക്ഷാകർതൃ കസ്റ്റഡിയും. നിങ്ങൾ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്?

വിവാഹമോചനവും രക്ഷാകർതൃ കസ്റ്റഡിയും. നിങ്ങൾ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്?

നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പങ്കാളിത്തമുണ്ടോ? അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ, ആർട്ടിക്കിൾ 1: 247 BW അനുസരിച്ച്, രണ്ട് മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നതും വളർത്തുന്നതും എന്ന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിയമം. പ്രതിവർഷം 60,000 കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹമോചനം നേരിടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വിവാഹമോചനത്തിനുശേഷവും, മാതാപിതാക്കൾക്കും ജോയിന്റ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കും തുല്യ പരിചരണത്തിനും വളർത്തലിനും കുട്ടികൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്, ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 1: 251 അനുസരിച്ച് സംയുക്തമായി ഈ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നത് തുടരുക. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മാതാപിതാക്കൾ സംയുക്ത രക്ഷാകർതൃ അധികാരത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ തുടരുന്നു.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉള്ള മുഴുവൻ അവകാശങ്ങളും കടമകളും രക്ഷാകർതൃ കസ്റ്റഡി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം, കൂടാതെ ഇനിപ്പറയുന്ന വശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വ്യക്തി, അയാളുടെ സ്വത്തുക്കളുടെ ഭരണം, സിവിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പ്രാതിനിധ്യം എന്നിവ രണ്ടും നിയമവിരുദ്ധമായി. കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വം, മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ക്ഷേമം, സുരക്ഷ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു, ഇത് ഏതെങ്കിലും മാനസിക അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക അക്രമത്തിന്റെ ഉപയോഗം തടയുന്നു. കൂടാതെ, 2009 മുതൽ, കുട്ടിയും മറ്റ് രക്ഷകർത്താക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വികസനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള രക്ഷകർത്താവിന്റെ ബാധ്യതയും കസ്റ്റഡിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, രണ്ട് മാതാപിതാക്കളുമായി വ്യക്തിപരമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല താൽപ്പര്യമായി നിയമസഭാംഗം കണക്കാക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, വിവാഹമോചനത്തിനുശേഷം രക്ഷാകർതൃ അധികാരത്തിന്റെ തുടർച്ചയും മാതാപിതാക്കളിലൊരാളുമായി വ്യക്തിപരമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതും സാധ്യമോ അഭികാമ്യമോ അല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ സങ്കൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 1: 251 എയിൽ, തത്ത്വത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, വിവാഹമോചനത്തിനുശേഷം കുട്ടിയുടെ സംയുക്ത കസ്റ്റഡി ഒരു രക്ഷകർത്താവിന് നൽകണമെന്ന് കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ഇത് അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യമായതിനാൽ, കോടതി രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ രക്ഷാകർതൃ അധികാരം മാത്രമേ നൽകൂ:

  1. മാതാപിതാക്കൾക്കിടയിൽ കുട്ടി കുടുങ്ങുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് അസ്വീകാര്യമായ അപകടസാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ മതിയായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ
  2. കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി കസ്റ്റഡിയിൽ മാറ്റം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ.

ആദ്യത്തെ മാനദണ്ഡം

കേസ് നിയമത്തിൽ ആദ്യത്തെ മാനദണ്ഡം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന വിലയിരുത്തൽ വളരെ സാന്ദർഭികമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള നല്ല ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അഭാവവും രക്ഷാകർതൃ പ്രവേശന ക്രമീകരണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതും കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല താൽപ്പര്യത്തിന്, രക്ഷാകർതൃ അധികാരം മാതാപിതാക്കളിലൊരാൾക്ക് നൽകണമെന്ന് യാന്ത്രികമായി അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. [1] ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജോയിന്റ് കസ്റ്റഡി നീക്കം ചെയ്യാനും മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾക്ക് ഏക കസ്റ്റഡി നൽകാനുമുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ [2], ഗുരുതരമായ ഗാർഹിക പീഡനം, പിന്തുടരൽ, ഭീഷണികൾ [3] അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കരുതലുള്ള രക്ഷകർത്താവ് മറ്റ് രക്ഷകർത്താക്കളോട് ആസൂത്രിതമായി നിരാശരായി [4] അനുവദിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ മാനദണ്ഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കുട്ടിയുടെ മികച്ച താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി സിംഗിൾ-ഹെഡ് രക്ഷാകർതൃ അധികാരം ആവശ്യമാണെന്ന് മതിയായ വസ്തുതകളാൽ ന്യായവാദം തെളിയിക്കണം. ഈ മാനദണ്ഡത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ്, ഭാവിയിൽ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനും മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല, തീരുമാനമെടുക്കൽ വേണ്ടത്രയും വേഗത്തിലും നടക്കാൻ അനുവദിക്കുക, അതായത് കുട്ടിയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. [5] പൊതുവേ, വിവാഹമോചനത്തിനുശേഷം ആദ്യ കാലയളവിൽ ജോയിന്റ് കസ്റ്റഡി ഒറ്റത്തവണ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ജഡ്ജി വിമുഖത കാണിക്കുന്നു.

വിവാഹമോചനത്തിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേൽ മാത്രം രക്ഷാകർതൃ അധികാരം നേടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, രക്ഷാകർതൃ അധികാരം കോടതിയിൽ നേടുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടപടികൾ ആരംഭിക്കണം. കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ മാത്രം തുടരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം നിവേദനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം. ഈ നടപടിക്രമത്തിനായി ഒരു അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകൻ അഭ്യർത്ഥന തയ്യാറാക്കുന്നു, ഏത് അധിക രേഖകളാണ് അദ്ദേഹം നൽകേണ്ടതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുകയും അഭ്യർത്ഥന കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏക കസ്റ്റഡിയിലേക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റ് രക്ഷകർത്താക്കൾക്കോ ​​മറ്റ് താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികൾക്കോ ​​ഈ അഭ്യർത്ഥനയോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകും. കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, രക്ഷാകർതൃ അധികാരം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സമയമെടുക്കും: കേസിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയെ ആശ്രയിച്ച് കുറഞ്ഞത് 3 മാസം മുതൽ 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ.

ഗുരുതരമായ സംഘട്ടന കേസുകളിൽ, അന്വേഷണം നടത്താനും ഉപദേശം നൽകാനും ജഡ്ജി സാധാരണയായി ശിശു പരിപാലന, സംരക്ഷണ ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെടും (കല. 810 ഖണ്ഡിക 1 ഡിസിസിപി). ജഡ്ജിയുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് കൗൺസിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് നിർവചനം അനുസരിച്ച് നടപടികൾ വൈകും. ശിശു സംരക്ഷണ, സംരക്ഷണ ബോർഡിന്റെ അത്തരമൊരു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല താൽപ്പര്യപ്രകാരം കസ്റ്റഡി സംബന്ധിച്ച പോരാട്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിന് മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് 4 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ കൗൺസിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഉപദേശം നൽകൂ. തുടർന്ന്, രക്ഷാകർതൃ അധികാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷ കോടതിക്ക് നൽകാനോ നിരസിക്കാനോ കഴിയും. അഭ്യർ‌ത്ഥനയ്ക്കുള്ള നിബന്ധനകൾ‌ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നില്ലെന്നും കസ്റ്റഡി കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല താൽ‌പ്പര്യങ്ങൾ‌ക്കാണെന്നും പരിഗണിച്ചാൽ‌ ജഡ്ജി സാധാരണയായി അഭ്യർ‌ത്ഥന നൽ‌കുന്നു. മറ്റ് കേസുകളിൽ, ജഡ്ജി അഭ്യർത്ഥന നിരസിക്കും.

At Law & More വിവാഹമോചനം നിങ്ങൾക്ക് വൈകാരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതേസമയം, നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലുള്ള രക്ഷാകർതൃ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ചും നല്ല ധാരണ പ്രധാനമാണ്. Law & More നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ, ഒരൊറ്റ രക്ഷാകർതൃ അധികാരം നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് നേടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും. മുകളിൽ വിവരിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരേയൊരു രക്ഷകർത്താവ് ആകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ന്റെ അഭിഭാഷകരുമായി ബന്ധപ്പെടുക Law & More.

[1] എച്ച്ആർ 10 സെപ്റ്റംബർ 1999, ഇസി‌എൽ‌ഐ: എൻ‌എൽ: എച്ച്ആർ: 1999: ഇസഡ് 2963; HR 19 ഏപ്രിൽ 2002, ECLI: NL: PHR: 2002: AD9143.

[2] HR 30 സെപ്റ്റംബർ 2011, ECLI: NL: HR: 2011: BQ8782.

[3] ഹോഫിന്റെ ഹെർട്ടോജെൻബോഷ് 1 മാർട്ട് 2011, ഇസി‌എൽ‌ഐ: എൻ‌എൽ: ജി‌എച്ച്‌എസ്ജിആർ: 2011: ബിപി 6694.

[4] HR 9 ജൂലി 2010 ECLI: NL: HR: 2010: BM4301.

[5] ഹോഫ് Amsterdam 8 ഓഗസ്റ്റ് 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3228.

സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ കുക്കികളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ തടയാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കവും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം
Law & More B.V.