ഉപഭോക്തൃ പരിരക്ഷയും പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ വിൽ‌ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ‌ സേവനങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്ന സംരംഭകർ‌ പലപ്പോഴും ഉൽ‌പ്പന്നത്തിൻറെയോ സേവനത്തിൻറെയോ സ്വീകർ‌ത്താവുമായുള്ള ബന്ധം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്വീകർത്താവ് ഒരു ഉപഭോക്താവാകുമ്പോൾ, അവൻ ഉപഭോക്തൃ പരിരക്ഷ ആസ്വദിക്കുന്നു. 'ദുർബലരായ' ഉപഭോക്താവിനെ 'ശക്തമായ' സംരംഭകനെതിരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്വീകർത്താവ് ഉപഭോക്തൃ പരിരക്ഷ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ, ഒരു ഉപഭോക്താവ് എന്താണെന്ന് നിർവചിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ആവശ്യമാണ്. ഒരു സ്വതന്ത്ര തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് പരിശീലിക്കാത്ത ഒരു സ്വാഭാവിക വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ പ്രവർത്തനത്തിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക വ്യക്തിയോ ആണ് ഉപഭോക്താവ്. ചുരുക്കത്തിൽ, വാണിജ്യേതര, വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു ഉൽപ്പന്നമോ സേവനമോ വാങ്ങുന്ന ചിലരാണ് ഉപഭോക്താവ്.

ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം

പൊതുവായ നിബന്ധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം എന്നതിനർത്ഥം സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ പൊതുവായ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. ഒരു വ്യവസ്ഥ യുക്തിരഹിതമായി കഠിനമാണെങ്കിൽ, ഈ വ്യവസ്ഥ ഉപഭോക്താവിന് ബാധകമല്ല. ഡച്ച് സിവിൽ കോഡിൽ, കറുപ്പും ചാരനിറത്തിലുള്ള പട്ടികയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത പട്ടികയിൽ എല്ലായ്‌പ്പോഴും യുക്തിരഹിതമായി കഠിനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ചാരനിറത്തിലുള്ള പട്ടികയിൽ സാധാരണയായി (മിക്കവാറും) യുക്തിരഹിതമായി കഠിനമായ വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഈ വ്യവസ്ഥ ന്യായമാണെന്ന് കമ്പനി തെളിയിക്കണം. പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഡച്ച് നിയമപ്രകാരം യുക്തിരഹിതമായ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

പങ്കിടുക
Law & More B.V.