ബി‌എഫ് സ്‌കിന്നർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു “യഥാർത്ഥ ചോദ്യം യന്ത്രങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല, പുരുഷന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്”…

ബി‌എഫ് സ്‌കിന്നർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു “യഥാർത്ഥ ചോദ്യം യന്ത്രങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല, പുരുഷന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്”. സ്വയം ഡ്രൈവിംഗ് കാറിന്റെ പുതിയ പ്രതിഭാസത്തിനും സമൂഹം ഈ ഉൽ‌പ്പന്നവുമായി ഇടപെടുന്ന രീതിക്കും ഈ ചൊല്ല് വളരെ ബാധകമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡച്ച് ആധുനിക റോഡ് ശൃംഖലയുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ സ്വയം ഡ്രൈവിംഗ് കാറിന്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കണം. ഇക്കാരണത്താൽ, മന്ത്രി ഷുൾട്സ് വാൻ ഹേഗൻ ഡിസംബർ 23 ന് ഡച്ച് ജനപ്രതിനിധിസഭയ്ക്ക് 'സെൽഫ്രിജ്ഡെൻഡെ ഓട്ടോ, വെർകെന്നിംഗ് വാൻ ഇം‌പ്ലിക്കേറ്റീസ് ഒപ്പ് ഹെറ്റ് ഒന്റ്‌വെർപ് വാൻ വെഗൻ' ('സ്വയം ഡ്രൈവിംഗ് കാറുകൾ, റോഡുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു') റിപ്പോർട്ട് നൽകി. അടയാളങ്ങളും റോഡ് അടയാളങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനും റോഡുകൾ വ്യത്യസ്തമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയെ മറ്റുള്ളവരിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് വിവരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, സ്വയം ഡ്രൈവിംഗ് കാറിന് ട്രാഫിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും.

പങ്കിടുക