ഡച്ച് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസ് മേൽനോട്ട നിയമത്തിന്റെ ഭേദഗതി

ഡച്ച് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസ് സൂപ്പർവിഷൻ ആക്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ഇനിപ്പറയുന്ന സേവനത്തെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് സേവനമായി കണക്കാക്കുന്നു: ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിനോ കമ്പനിയ്ക്കോ അധിക സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായി ചേർന്ന് വാസയോഗ്യമായ വ്യവസ്ഥ. നിയമാനുസൃതമായ ഉപദേശം നൽകുക, നികുതി റിട്ടേണുകൾ പരിപാലിക്കുക, വാർഷിക അക്ക of ണ്ടുകളുടെ തയ്യാറാക്കൽ, വിലയിരുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പെരുമാറ്റം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഈ അധിക സേവനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രായോഗികമായി, വാസയോഗ്യമായ വ്യവസ്ഥയും അധിക സേവനങ്ങളും പലപ്പോഴും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു; ഈ സേവനങ്ങൾ ഒരേ കക്ഷിയല്ല നൽകുന്നത്. അധിക സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന കക്ഷി ക്ലയന്റിനെ പാർപ്പിടമോ തിരിച്ചോ നൽകുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, രണ്ട് ദാതാക്കളും ഡച്ച് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസ് മേൽനോട്ട നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല.

എന്നിരുന്നാലും, 6 ജൂൺ 2018 ലെ ഭേദഗതി മെമ്മോറാണ്ടം ഉപയോഗിച്ച്, ഈ സേവനങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകി. ഡച്ച് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസ് മേൽനോട്ട നിയമപ്രകാരം സേവന ദാതാക്കൾ ഒരു ട്രസ്റ്റ് സേവനം തെളിയിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഈ നിരോധനം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒരു പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ, ഒരു സേവന ദാതാവിന് മേലിൽ അധിക സേവനങ്ങൾ നൽകാനും താമസസ്ഥലം നൽകുന്ന ഒരു കക്ഷിയുമായി ക്ലയന്റിനെ ബന്ധപ്പെടാനും അനുവദിക്കില്ല. കൂടാതെ, പെർമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സേവന ദാതാവിന് ഒരു കക്ഷിയെ വിവിധ കക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കില്ല, അവർക്ക് പാർപ്പിടം നൽകാനും അധിക സേവനങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയും. ഡച്ച് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസ് മേൽനോട്ട നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള ബിൽ ഇപ്പോൾ സെനറ്റിലാണ്. ഈ ബിൽ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ, ഇത് പല കമ്പനികൾക്കും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും; നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നതിന് ധാരാളം കമ്പനികൾക്ക് ഡച്ച് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസ് മേൽനോട്ട നിയമപ്രകാരം ഒരു പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരും.

പങ്കിടുക