ഡച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് നിയമം, ഡച്ച് വാണിജ്യ നിയമം, അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര നിയമം, കോർപ്പറേറ്റ് എന്നീ മേഖലകളിൽ നെതർലാൻഡിലെ യുറേഷ്യൻ വിപണികളിൽ നിന്ന് ക്ലയന്റുകൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വിപുലമായ അന്തർദ്ദേശീയ (ഇൻ-ഹ) സ്) നിയമ പരിചയമുള്ള ഒരു ഡച്ച് അറ്റോർണി ആണ് മാക്സിം ഹോഡക്. ധനകാര്യവും ലയനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കലുകളും, സങ്കീർണ്ണമായ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രോജക്ടുകളുടെയും ടാക്സ് / ഫിനാൻസ് ഘടനകളുടെയും ക്രമീകരണവും മാനേജ്മെന്റും. ഡച്ച്, ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ച്, ഇംഗ്ലീഷ്, റഷ്യൻ, ഉക്രേനിയൻ ഭാഷകളിൽ മാക്സിം ഹോഡാക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ അഗാധമായ നിയമോപദേശവും പിന്തുണയും ലഭിക്കേണ്ട അത്തരം ക്ലയന്റുകളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രതികരണമായി യുറേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ക്ലയന്റുകളിൽ മാക്സിം ഹോഡാക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ഡച്ച് അധികാരപരിധിയിലും പുറത്തും സ്വത്തുക്കളും പ്രവർത്തനങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. മാക്സിം ഹോഡക് 2002 ൽ ക്ലിഫോർഡ് ചാൻസ് ബ്രസ്സൽസിൽ നിയമ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് നെതർലാൻഡിലെ ഐ‌എൻ‌ജി ബാങ്കിൽ നിയമോപദേഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിച്ചു. 2005 ൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ടിവി ചാനലിൽ ജനറൽ കൗൺസിലായും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായും ചേരാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കോർപ്പറേറ്റ്, കരാർ നിയമം, അന്താരാഷ്ട്ര നികുതി, അസറ്റ് സ്ട്രക്ചറിംഗ്, പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 2009 മുതൽ മാക്സിം ഹോഡാക്ക് നെതർലാൻഡിലെ വിവിധ യുറേഷ്യൻ ക്ലയന്റുകൾക്ക് നിയമപരമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് തുടർന്നു. മാക്സിം ഹോഡാക്ക് നിയമത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി (ആംസ്റ്റർഡാം സർവകലാശാല) ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫിനാൻസ് മേഖലയിലെ ഒരു ബിരുദാനന്തര പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബിരുദം (ബ്രസ്സൽസിലെ ഇഎച്ച്‌എസ്‌എൽ മാനേജ്‌മെന്റ് സ്‌കൂൾ). മാക്സിം ഹോഡാക്ക് തുടർന്നും ഡച്ച് നിയമ-നികുതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുഴുകി.

മാക്സിം ഹോഡക്

മാക്സിം ഹോഡാക്ക് ചിത്രം

മാക്സിം ഹോഡക് ഡച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് നിയമം, ഡച്ച് വാണിജ്യ നിയമം, അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര നിയമം, കോർപ്പറേറ്റ് ധനകാര്യം, ലയനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കലുകളും, സങ്കീർണ്ണമായ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രോജക്ടുകളുടെയും ടാക്സ് / ഫിനാൻസ് ഘടനകളുടെയും ക്രമീകരണവും മാനേജ്മെന്റും. ഡച്ച്, ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ച്, ഇംഗ്ലീഷ്, റഷ്യൻ, ഉക്രേനിയൻ ഭാഷകളിൽ മാക്സിം ഹോഡാക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു.

ഡച്ച് അധികാരപരിധിയിലും പുറത്തും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സ്വത്തുക്കളും പ്രവർത്തനങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂടിൽ അഗാധമായ നിയമോപദേശവും പിന്തുണയും ലഭിക്കേണ്ട അത്തരം ക്ലയന്റുകളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രതികരണമായി മാക്സിം ഹോഡാക്ക് യുറേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ക്ലയന്റുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

മാക്സിം ഹോഡാക്ക് 2002 ൽ ക്ലിഫോർഡ് ചാൻസ് ബ്രസ്സൽസിൽ നിയമ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് നെതർലാൻഡിലെ ഐ‌എൻ‌ജി ബാങ്കിൽ നിയമോപദേഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിച്ചു. 2005 ൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ടിവി ചാനലിൽ ജനറൽ കൗൺസിലായും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായും ചേരാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കോർപ്പറേറ്റ്, കരാർ നിയമം, അന്താരാഷ്ട്ര നികുതി, അസറ്റ് സ്ട്രക്ചറിംഗ്, പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നെതർലാൻഡിലെ വിവിധ യുറേഷ്യൻ ക്ലയന്റുകൾക്ക് 2009 മുതൽ മാക്സിം ഹോഡാക്ക് നിയമപരമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് തുടർന്നു.

മാക്സിം ഹോഡാക്ക് നിയമത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും (ആംസ്റ്റർഡാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി) ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് ഫിനാൻസ് മേഖലയിലെ ബിരുദാനന്തര പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. മാക്സിം ഹോഡാക്ക് തുടർന്നും ഡച്ച് നിയമ-നികുതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുഴുകി.

Law & More B.V.