UBO-രജിസ്റ്റർ - ചിത്രം

യു‌ബി‌ഒ-രജിസ്റ്റർ: ഓരോ യു‌ബി‌ഒയുടെയും ഭയം?

1. അവതാരിക

മെയ് 20, 2015 ന് യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് നാലാമത്തെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ചു. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഓരോ അംഗരാജ്യവും ഒരു യു‌ബി‌ഒ രജിസ്റ്റർ സ്ഥാപിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ എല്ലാ യു‌ബി‌ഒകളും രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. സ്റ്റോക്ക് മാര്ക്കറ്റില് ലിസ്റ്റുചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയല്ല, ഒരു കമ്പനിയുടെ (ഷെയര്) പലിശയുടെ 25% ത്തിലധികം നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ കൈവശമുള്ള ഓരോ സ്വാഭാവിക വ്യക്തിക്കും യുബിഒ യോഗ്യത നേടും. യു‌ബി‌ഒ (കൾ‌) സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ‌ പരാജയപ്പെട്ടാൽ‌, അവസാന ഓപ്ഷൻ‌ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉയർന്ന മാനേജിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ‌ നിന്നുള്ള ഒരു സ്വാഭാവിക വ്യക്തിയെ യു‌ബി‌ഒ ആയി പരിഗണിക്കുക എന്നതാണ്. നെതർ‌ലാൻ‌ഡിൽ‌, യു‌ബി‌ഒ-രജിസ്റ്റർ‌ 26 ജൂൺ 2017 ന്‌ മുമ്പായി സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡച്ച്, യൂറോപ്യൻ ബിസിനസ്സ് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ‌ അനേകം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ‌ വരുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അസുഖകരമായ രീതിയിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാൻ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തപ്പോൾ, വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രം അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, യു‌ബി‌ഒ രജിസ്റ്ററിന്റെ സവിശേഷതകളും സവിശേഷതകളും വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ലേഖനം വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും.

2. ഒരു യൂറോപ്യൻ ആശയം

യൂറോപ്യൻ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഫോർത്ത് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ഡയറക്റ്റീവ്. പണമിടപാട് നടത്തുന്നവരെയും തീവ്രവാദ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നിലവിലെ സ്വതന്ത്ര മൂലധന പ്രസ്ഥാനവും അവരുടെ ക്രിമിനൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ യൂറോപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ നിർദ്ദേശം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ആശയം. ഇതിനനുസൃതമായി, എല്ലാ യു‌ബി‌ഒകളുടെയും ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്, ഗണ്യമായ അധികാരമുള്ള വ്യക്തികൾ. നാലാമത്തെ പണമിടപാട് വിരുദ്ധ നിർദ്ദേശം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് യു‌ബി‌ഒ രജിസ്റ്റർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്.

സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഡയറക്റ്റീവ് 26 ജൂൺ 2017 ന് മുമ്പ് നടപ്പിലാക്കണം. യുബിഒ രജിസ്റ്ററിന്റെ വിഷയത്തിൽ, ഡയറക്റ്റീവ് വ്യക്തമായ ഒരു ചട്ടക്കൂടിന്റെ രൂപരേഖ നൽകുന്നു. നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കഴിയുന്നത്ര നിയമപരമായ എന്റിറ്റികൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഡയറക്റ്റീവ് അംഗരാജ്യങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ഡയറക്റ്റീവ് അനുസരിച്ച്, മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അധികാരികൾക്ക് യു‌ബി‌ഒ ഡാറ്റയിലേക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കണം: യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾ (സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റികൾ ഉൾപ്പെടെ), എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റുകൾ, നിർബന്ധിത അധികാരികൾ (ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഓഡിറ്റർമാർ, നോട്ടറിമാർ, ബ്രോക്കർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ) ഒപ്പം ചൂതാട്ട സേവന ദാതാക്കളുടെയും) നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കും. എന്നിരുന്നാലും, അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു പൊതു രജിസ്റ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. “യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾ” എന്ന പദം നിർദ്ദേശത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ 5 ജൂലൈ 2016 ലെ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയതിൽ വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്: മുഴുവൻ പേര്, ജനന മാസം, ജനിച്ച വർഷം, ദേശീയത, താമസിക്കുന്ന രാജ്യം, യു‌ബി‌ഒ കൈവശമുള്ള സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും വ്യാപ്തിയും. കൂടാതെ, “യു‌ബി‌ഒ” എന്ന പദത്തിന്റെ നിർ‌വചനം വളരെ വിശാലമാണ്. ഈ പദത്തിൽ 25% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം (ഉടമസ്ഥതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ) മാത്രമല്ല, 25% ത്തിൽ കൂടുതൽ പരോക്ഷ നിയന്ത്രണവും ഉൾപ്പെടുന്നു. പരോക്ഷ നിയന്ത്രണം എന്നാൽ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലൂടെയല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിയന്ത്രണം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ നിയന്ത്രണം ഓഹരി ഉടമകളുടെ കരാറിലെ നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡം, ഒരു കമ്പനിയെ ദൂരവ്യാപകമായി സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാകാം.

3. നെതർലാന്റിലെ രജിസ്റ്റർ

യു‌ബി‌ഒ രജിസ്റ്ററിലെ നിയമനിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഡച്ച് ചട്ടക്കൂട് പ്രധാനമായും മന്ത്രി ഡിജ്‌സെൽബ്ലോമിന് 10 ഫെബ്രുവരി 2016 ലെ ഒരു കത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യകത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച്, കത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള ഡച്ചുകളിലൊന്നും തന്നെ ഏക ഉടമസ്ഥാവകാശവും എല്ലാ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും ഒഴികെ എന്റിറ്റികൾ സ്പർശിക്കപ്പെടാതെ തുടരും. ലിസ്റ്റുചെയ്ത കമ്പനികളെയും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്യൻ തലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ അർഹതയുള്ള മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും അധികാരികൾക്കും വ്യത്യസ്തമായി, നെതർലാന്റ്സ് ഒരു പൊതു രജിസ്റ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. കാരണം, നിയന്ത്രിത രജിസ്ട്രി ചെലവ്, സാധ്യത, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ ദോഷങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. രജിസ്ട്രി എല്ലാവർക്കുമുള്ളതിനാൽ, ഇതിൽ നാല് സ്വകാര്യത പരിരക്ഷകൾ നിർമ്മിക്കും:

3.1. വിവരങ്ങളുടെ ഓരോ ഉപയോക്താവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും.

3.2. വിവരങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്സസ് സ .ജന്യമായി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

3.3. പ്രത്യേകമായി നിയുക്തമാക്കിയ അധികാരികൾ (ഡച്ച് ബാങ്ക്, അതോറിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റുകൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫീസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന അധികാരികൾ), ഡച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പരിമിതമായ ഒരു കൂട്ടം ഡാറ്റയിലേക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ.

3.4. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, കൊള്ളയടിക്കൽ, അക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ, ഓരോ കേസും അനുസരിച്ച് റിസ്ക് വിലയിരുത്തൽ പിന്തുടരും, ആവശ്യമെങ്കിൽ ചില ഡാറ്റയിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ്സ് അടച്ചേക്കാമോ എന്ന് പരിശോധിക്കും.

പ്രത്യേകമായി നിയുക്തമാക്കിയ അധികാരികളും എ.എഫ്.എമ്മും ഒഴികെയുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ: പേര്, ജനന മാസം, ദേശീയത, താമസിക്കുന്ന രാജ്യം, പ്രയോജനകരമായ ഉടമയുടെ സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും വ്യാപ്തിയും. നിർബന്ധിത യു‌ബി‌ഒ ഗവേഷണം നടത്തേണ്ട എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നേടാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഈ മിനിമം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ സ്വയം ശേഖരിക്കുകയും ഈ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

നിയുക്ത അധികാരികൾക്കും എഫ്‌ഐ‌യുവിനും ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണാത്മകവും മേൽനോട്ട ചുമതലയുമുള്ളതിനാൽ, അവർക്ക് അധിക ഡാറ്റയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും: (1) ദിവസം, സ്ഥലം, ജനന രാജ്യം, (2) വിലാസം, (3) പൗര സേവന നമ്പർ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ വിദേശനികുതി തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ (ടിൻ), (4) ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിച്ച പ്രമാണത്തിന്റെ സ്വഭാവം, നമ്പർ, തീയതി, സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രമാണത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ്, (5) ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പദവി ഉള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. യു‌ബി‌ഒയും അനുബന്ധ (സാമ്പത്തിക) പലിശയുടെ വലുപ്പവും.

ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് രജിസ്റ്റർ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കമ്പനികളും നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളും തന്നെ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിൽ എത്തും. ഈ വിവരങ്ങൾ‌ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ‌ ഒരു യു‌ബി‌ഒ പങ്കാളിത്തം നിരസിച്ചേക്കില്ല. കൂടാതെ, ബാധ്യതയുള്ള അധികാരികൾക്കും ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു നിർവ്വഹണ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും: രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം, മറ്റ് സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ നേരിടുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അധികാരികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ചുമതലയുടെ വലുപ്പമനുസരിച്ച്, രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഡാറ്റ സമർപ്പിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. യു‌ബി‌ഒ ഡാറ്റ (ശരിയായ) സമർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ചുമതലയുടെ ചുമതല ആരാണ് വഹിക്കേണ്ടതെന്നും ആരാണ് (ഒരുപക്ഷേ) പിഴ ചുമത്താൻ അർഹതയുള്ളതെന്നും ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

4. കുറവുകളില്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം?

കർശനമായ ആവശ്യകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, യുബിഒ നിയമനിർമ്മാണം എല്ലാ വശങ്ങളിലും വാട്ടർപ്രൂഫ് ആയി തോന്നുന്നില്ല. യു‌ബി‌ഒ രജിസ്ട്രിയുടെ പരിധിക്കുപുറത്ത് വീഴുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്.

4.1. വിശ്വാസയോഗ്യത
ട്രസ്റ്റിന്റെ കണക്കിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിർദ്ദേശപ്രകാരം ട്രസ്റ്റ് കണക്കുകൾ വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. നിർദ്ദേശത്തിന് വിശ്വാസ്യതയ്‌ക്കും ഒരു രജിസ്റ്റർ ആവശ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ നിർദ്ദിഷ്ട രജിസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കുമായി തുറക്കില്ല. ഈ രീതിയിൽ, ഒരു ട്രസ്റ്റിന് പിന്നിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ അജ്ഞാതത്വം ഒരു പരിധി വരെ സുരക്ഷിതമാണ്. ആംഗ്ലോ-അമേരിക്കൻ ട്രസ്റ്റും കുറകാവോ ട്രസ്റ്റും ട്രസ്റ്റ് കണക്കുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ട്രസ്റ്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു കണക്കും ബോണെയറിന് അറിയാം: ഡിപിഎഫ്. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക തരം അടിത്തറയാണ്, അത് ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വം പുലർത്തുന്നു. ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് BES നിയമനിർമ്മാണമാണ്.

4.2. സീറ്റ് കൈമാറ്റം
നാലാമത്തെ പണമിടപാട് വിരുദ്ധ നിർദ്ദേശം അതിന്റെ പ്രയോഗക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്നവ പരാമർശിക്കുന്നു: “… കമ്പനികളും അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിതമായ മറ്റ് നിയമ സ്ഥാപനങ്ങളും”. ഈ വാക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിതമായതും എന്നാൽ പിന്നീട് അവരുടെ കമ്പനി സീറ്റ് അംഗരാജ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതുമായ കമ്പനികൾ നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല എന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ജേഴ്സി ലിമിറ്റഡ്, ബി‌ഇ‌എസ് ബി‌വി, അമേരിക്കൻ ഇൻ‌കോർ‌പ്പറേഷൻ എന്നിവ പോലുള്ള ജനപ്രിയ നിയമ സങ്കൽപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ഒരു ഡി‌പി‌എഫ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സീറ്റ് നെതർ‌ലാൻ‌ഡിലേക്ക് മാറ്റാനും ഡി‌പി‌എഫ് എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാനും തീരുമാനിച്ചേക്കാം.

5. വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ?

യു‌ബി‌ഒ നിയമനിർമ്മാണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മേൽപ്പറഞ്ഞ സാധ്യതകൾ നിലനിർത്താൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആഗ്രഹിക്കുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. എന്നിരുന്നാലും, ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായ സൂചനകളൊന്നുമില്ല. ജൂലൈ 5 ന് അവതരിപ്പിച്ച അവളുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ, യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശത്തിൽ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മേൽപ്പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ ഈ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ, നിർദ്ദിഷ്ട മാറ്റങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പാക്കുമോ എന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, നിർദ്ദിഷ്ട മാറ്റങ്ങളും പിന്നീടുള്ള ഘട്ടത്തിൽ മറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയും കണക്കിലെടുക്കുന്നത് തെറ്റല്ല. നിലവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

5.1. രജിസ്ട്രി പൂർണ്ണമായും പരസ്യമാക്കാൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിയമാനുസൃതമായ താൽ‌പ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ‌ കഴിയുന്ന വ്യക്തികൾ‌ക്കും ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌ക്കും ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ‌ നിർ‌ദ്ദേശം ക്രമീകരിക്കുമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. മുമ്പ്‌ സൂചിപ്പിച്ച മിനിമം ഡാറ്റയിലേക്ക് അവരുടെ ആക്‌സസ് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ‌ കഴിയുന്നിടത്ത്, രജിസ്ട്രി ഇപ്പോൾ‌ അവയ്‌ക്കും പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തും.

5.2. “യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾ” എന്ന പദം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ നിർവചിക്കാൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു: “.. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്നിവ നേരിടുന്നതിന് നിയുക്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുള്ള പൊതു അധികാരികൾ, നികുതി അധികാരികളും പണമിടപാട്, ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ അന്വേഷിക്കുന്നതിനോ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെ. ക്രിമിനൽ സ്വത്തുക്കൾ തീവ്രവാദ ധനസഹായം, കണ്ടെത്തൽ, പിടിച്ചെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മരവിപ്പിക്കൽ, കണ്ടുകെട്ടൽ എന്നിവ.

5.3. അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാ ദേശീയ രജിസ്റ്ററുകളും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ സുതാര്യതയും യു‌ബി‌ഒകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള മികച്ച സാധ്യതയും കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

5.4. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ യു‌ബി‌ഒ നിരക്ക് 25% മുതൽ 10% വരെ കുറയ്ക്കാൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിയമപരമായ എന്റിറ്റികൾ ഒരു നിഷ്ക്രിയ സാമ്പത്തികേതര സ്ഥാപനമായിരിക്കുമെന്നതിന് ഇത് ബാധകമാകും. ഇവ “.. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളില്ലാത്തതും പ്രയോജനകരമായ ഉടമകളെ ആസ്തികളിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ മാത്രം സഹായിക്കുന്നതുമായ ഇടനില സ്ഥാപനങ്ങൾ”.

5.5. നടപ്പാക്കാനുള്ള സമയപരിധി 26 ജൂൺ 2017 മുതൽ 1 ജനുവരി 2017 വരെ മാറ്റാൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

തീരുമാനം

പൊതു യു‌ബി‌ഒ രജിസ്റ്റർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഒരു ലിസ്റ്റുചെയ്ത കമ്പനിയല്ലാത്തതിന്റെ (ഷെയർ) താൽപ്പര്യത്തിന്റെ 25% നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ കൈവശമുള്ള വ്യക്തികൾ സ്വകാര്യതയുടെ മേഖലയിൽ വളരെയധികം ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകും, ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗിനും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിനുമുള്ള അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; ഈ അപകടസാധ്യതകൾ പരമാവധി ലഘൂകരിക്കാൻ നെതർലാൻഡ്‌സ് പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടും. കൂടാതെ, യു‌ബി‌ഒ രജിസ്റ്ററിലെ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഡാറ്റ ശ്രദ്ധിക്കുകയും കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സംഭവങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും. യു‌ബി‌ഒ രജിസ്റ്ററിന്റെ ആമുഖം, ഒരാൾ‌ ട്രസ്റ്റിന്റെ രൂപത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ‌ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് സ്ഥാപിതമായ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, അതിന് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സീറ്റ് അംഗരാജ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ‌ കഴിയും. ഭാവിയിൽ ഈ ഘടനകൾ പ്രായോഗിക ഓപ്ഷനുകളായി തുടരുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. നിലവിൽ നിർദ്ദേശിച്ച നാലാമത്തെ ആനി-മണി ലോണ്ടറിംഗ് ഡയറക്റ്റീവ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നെതർ‌ലാൻ‌ഡിൽ‌, പ്രധാനമായും ദേശീയ രജിസ്റ്ററുകൾ‌ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർ‌ദ്ദേശം, 25% ആവശ്യകതയിൽ‌ സാധ്യമായ മാറ്റം, നേരത്തെയുള്ള നടപ്പാക്കൽ‌ തീയതി എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Law & More