രജിസ്ട്രേഷന്റെ പൊതുവായതും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ

(നിയമ പ്രൊഫഷണൽ ചട്ടങ്ങളുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 35 ബി (1) അനുസരിച്ച്)

 

ടോം മീവിസ്

ടോം മീവിസ് നെതർലാൻഡ്‌സ് ബാറിന്റെ നിയമപരമായ ഏരിയകളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന നിയമ മേഖലകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു:

കമ്പനി നിയമം
വ്യക്തികളും കുടുംബ നിയമവും
ക്രിമിനൽ നിയമം
തൊഴിൽ നിയമം

നെതർലാന്റ്സ് ബാറിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓരോ നിയമ മേഖലയിലും പ്രതിവർഷം പത്ത് പരിശീലന ക്രെഡിറ്റുകൾ നേടാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിക്കുന്നു.

 

മാക്സിം ഹോഡക്

മാക്സിം ഹോഡാക്ക് നെതർലാൻഡ്‌സ് ബാറിന്റെ നിയമപരമായ ഏരിയകളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന നിയമ മേഖലകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു:

കമ്പനി നിയമം

നെതർലാന്റ്സ് ബാറിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓരോ നിയമ മേഖലയിലും പ്രതിവർഷം പത്ത് പരിശീലന ക്രെഡിറ്റുകൾ നേടാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിക്കുന്നു.

Law & More B.V.