കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ കടക്കാർക്ക് പണം നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാമ്പത്തിക സംഭവവികാസങ്ങളും മറ്റ് വ്യവസ്ഥകളും ആശങ്കപ്പെടുന്നത് ഒരു കമ്പനി പാപ്പരാകാൻ ഇടയാക്കാം. പാപ്പരത്വം ഉൾപ്പെടുന്ന ആർക്കും ഒരു പേടിസ്വപ്നമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു പാപ്പരത്ത അഭിഭാഷകനെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇത് ഒരു പാപ്പരത്ത അപേക്ഷയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പരത്ത പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചോ ആണെങ്കിലും, ഞങ്ങളുടെ പാപ്പരത്വ അഭിഭാഷകന് മികച്ച സമീപനത്തെയും തന്ത്രത്തെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയും. Law & More പാപ്പരത്തത്തിനായി ഫയൽ ചെയ്ത പാർട്ടികളുടെ ഡയറക്ടർമാർ, ഷെയർഹോൾഡർമാർ, ജീവനക്കാർ, കടക്കാർ എന്നിവരെ സഹായിക്കുന്നു. പാപ്പരത്തത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ടീം ശ്രമിക്കുന്നു.

നിയമപരമായ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?
ദയവായി ബന്ധപ്പെടൂ LAW & MORE

പാപ്പരത്വ അഭിഭാഷകൻ

കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ കടക്കാർക്ക് പണം നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാമ്പത്തിക സംഭവവികാസങ്ങളും മറ്റ് വ്യവസ്ഥകളും ആശങ്കപ്പെടുന്നത് ഒരു കമ്പനി പാപ്പരാകാൻ ഇടയാക്കാം. പാപ്പരത്വം ഉൾപ്പെടുന്ന ആർക്കും ഒരു പേടിസ്വപ്നമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു പാപ്പരത്ത അഭിഭാഷകനെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇത് ഒരു പാപ്പരത്ത അപേക്ഷയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പരത്ത പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചോ ആണെങ്കിലും, ഞങ്ങളുടെ പാപ്പരത്വ അഭിഭാഷകന് മികച്ച സമീപനത്തെയും തന്ത്രത്തെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയും.

ദ്രുത മെനു

Law & More പാപ്പരത്തത്തിനായി ഫയൽ ചെയ്ത പാർട്ടികളുടെ ഡയറക്ടർമാർ, ഷെയർഹോൾഡർമാർ, ജീവനക്കാർ, കടക്കാർ എന്നിവരെ സഹായിക്കുന്നു. പാപ്പരത്തത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ടീം ശ്രമിക്കുന്നു. കടം വാങ്ങുന്നവരുമായി സെറ്റിൽമെന്റുകളിൽ എത്തുന്നതിനോ വീണ്ടും സമാരംഭിക്കുന്നതിനോ നിയമപരമായ നടപടികളിൽ സഹായിക്കുന്നതിനോ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിക്കാം. Law & More പാപ്പരത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:

Bank പാപ്പരത്തം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിവയ്ക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപദേശം നൽകുക;
Credit വായ്പക്കാരുമായി ക്രമീകരണം നടത്തുക;
A പുനരാരംഭിക്കുക;
• പുന ructure സംഘടന;
Direct ഡയറക്ടർമാർ, ഷെയർഹോൾഡർമാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികളുടെ വ്യക്തിപരമായ ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുക;
Legal നിയമനടപടികൾ നടത്തുക;
Debt കടക്കാരുടെ പാപ്പരത്തത്തിനായി ഫയൽ ചെയ്യൽ.

നിങ്ങൾ ഒരു കടക്കാരനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ള സസ്പെൻഷൻ, ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് അവകാശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും. പണയപ്പെടുത്തലിന്റെയും പണയത്തിന്റെയും അവകാശം, ശീർഷകം നിലനിർത്താനുള്ള അവകാശം, ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾ, സുരക്ഷാ നിക്ഷേപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തവും ബാധ്യതയും കാരണം നടപടികൾ എന്നിവ പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ അവകാശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.

നിങ്ങൾ ഒരു കടക്കാരനാണെങ്കിൽ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച സുരക്ഷാ അവകാശങ്ങളും അനുബന്ധ അപകടസാധ്യതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും. ചില അവകാശങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ അവകാശങ്ങൾ തെറ്റായി നടപ്പിലാക്കിയാൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഒരു കടക്കാരന് എത്രത്തോളം അർഹതയുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയും.

റൂബി വാൻ കെർസ്‌ബെർഗൻ

റൂബി വാൻ കെർസ്‌ബെർഗൻ

അഭിഭാഷകൻ

 +31 40 369 06 80 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

"Law & More അഭിഭാഷകർ
ഉൾപ്പെടുന്നു
അനുഭാവപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും
ക്ലയന്റിന്റെ പ്രശ്നം ”

മാറ്റിവയ്ക്കൽ

പാപ്പരത്വ നിയമമനുസരിച്ച്, കുടിശ്ശികയുള്ള കടങ്ങൾ അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കടക്കാരന് ഒരു മാറ്റിവയ്ക്കലിന് അപേക്ഷിക്കാം. പണമടയ്ക്കൽ കാലതാമസത്തിന് ഒരു കടക്കാരന് അനുമതി നൽകുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഈ കാലതാമസം നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരു സ്വതന്ത്ര തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്ന സ്വാഭാവിക വ്യക്തികൾക്കും മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. കൂടാതെ, കടക്കാരനോ കമ്പനിയ്ക്കോ മാത്രമേ ഇത് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. ഈ കാലതാമസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പാപ്പരത്വം ഒഴിവാക്കുക, കമ്പനിയെ നിലനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ്. റഫറൻസ് കടക്കാരന് തന്റെ ബിസിനസ്സ് ക്രമമായി നേടാനുള്ള സമയവും അവസരവും നൽകുന്നു. പ്രായോഗികമായി, ഈ ഓപ്ഷൻ പലപ്പോഴും കടക്കാരോടൊപ്പമുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ക്രമീകരണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആസന്നമായ പാപ്പരത്തത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ റഫറൻസിന് ഒരു പരിഹാരം നൽകാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, കടക്കാർ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരുടെ ബിസിനസ്സ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ പണമടയ്ക്കൽ കാലതാമസം പലപ്പോഴും പാപ്പരത്തത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

നെതർലാൻഡിലെ പാപ്പരത്വ നിയമം

പാപ്പരത്തം

പാപ്പരത്വ നിയമപ്രകാരം, ഒരു കടക്കാരനെ, അയാൾ പണം നൽകാൻ പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ, കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിക്കും. കടക്കാരന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കടക്കാർക്കിടയിൽ വിഭജിക്കുക എന്നതാണ് പാപ്പരത്തത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കടക്കാരൻ ഒരു സ്വാഭാവിക വ്യക്തി, ഒരു വ്യക്തി ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു പങ്കാളിത്തം പോലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയാകാം, മാത്രമല്ല ഒരു ബിവി അല്ലെങ്കിൽ എൻ‌വി പോലുള്ള നിയമപരമായ ഒരു എന്റിറ്റിയും ആകാം, കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കടക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കടക്കാരനെ പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിക്കാം. .

കൂടാതെ, കുറഞ്ഞത് ഒരു കടമെങ്കിലും അടയ്ക്കണം, അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്ന കടമുണ്ട്. അപേക്ഷകന്റെ സ്വന്തം പ്രഖ്യാപനത്തിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ കടക്കാരുടെ അഭ്യർത്ഥനയിലോ പാപ്പരത്വം ഫയൽ ചെയ്യാം. പൊതുതാൽ‌പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ‌, പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസിനും പാപ്പരത്തത്തിനായി ഫയൽ ചെയ്യാം.

പാപ്പരത്ത പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം, പാപ്പരത്തത്തിന്റെ കക്ഷിയുടെ പാപ്പരത്തത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കളുടെ വിനിയോഗവും മാനേജ്മെന്റും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ സ്വത്തുക്കളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പാപ്പരായ പാർട്ടിക്ക് മേലിൽ കഴിയില്ല. ഒരു ട്രസ്റ്റിയെ നിയമിക്കും; ഇത് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ട്രസ്റ്റിയാണ്, അവർ പാപ്പരത്ത എസ്റ്റേറ്റിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനും ലിക്വിഡേഷനും ചുമത്തും. അതിനാൽ പാപ്പരായവരുടെ ആസ്തിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ട്രസ്റ്റി തീരുമാനിക്കും. കടം വാങ്ങുന്നവരുമായി ട്രസ്റ്റി ഒരു ക്രമീകരണത്തിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അവരുടെ കടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും അടയ്ക്കുമെന്ന് സമ്മതിക്കാം. അത്തരമൊരു കരാറിലെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, പാപ്പരത്വം പൂർത്തിയാക്കാൻ ട്രസ്റ്റി മുന്നോട്ട് പോകും. എസ്റ്റേറ്റ് വിൽക്കുകയും വരുമാനം കടക്കാർക്കിടയിൽ വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒത്തുതീർപ്പിന് ശേഷം, പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു നിയമപരമായ എന്റിറ്റി ഇല്ലാതാകും.

നിങ്ങൾ പാപ്പരത്ത നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ദയവായി ബന്ധപ്പെടൂ Law & More.

എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ Law & More ഐൻ‌ഡ്‌ഹോവനിലെ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ‌ക്കായി ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുമോ?
+31 40 369 06 80 എന്ന ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിൽ അയയ്ക്കുക:

മിസ്റ്റർ. ടോം മീവിസ്, അഭിഭാഷകൻ Law & More - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]
മിസ്റ്റർ. മാക്സിം ഹോഡക്, & കൂടുതൽ അഭിഭാഷകൻ - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

Law & More B.V.