ടോമിന് സേവനത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അവൻ ഒരു ഇമെയിലിന് മറുപടി നൽകാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. ക്ലയന്റുമായുള്ള ഒരു നല്ല ബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനമാണ്. അസൈന്മെന്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലയന്റുമായി നല്ല ഏകോപനം നടത്തുന്നു. തന്റെ വിശകലനപരമായ സമീപനത്തിലൂടെ, നിയമപരമായി സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് ടോമിന് അറിയാം. തന്റെ ക്ലയന്റിനായി പരമാവധി പരിഹാരം നേടാൻ അദ്ദേഹം വളരെ തന്ത്രപരമായി ചിന്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

നുള്ളിൽ Law & More, ടോം പൊതു പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഓഫീസിലെ കരാറുകാരനും വ്യവഹാരിയുമാണ്.

ടി‌ജി‌എൽ‌എം (ടോം) മീവിസ് എൽ‌എൽ‌എം

ടോം മീവിസ് ചിത്രം

വിശകലനം, തന്ത്രപരമായ, ആശയവിനിമയം

ടോമിന് സേവനത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അവൻ ഒരു ഇമെയിലിന് മറുപടി നൽകാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. ക്ലയന്റുമായുള്ള ഒരു നല്ല ബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനമാണ്. അസൈന്മെന്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലയന്റുമായി നല്ല ഏകോപനം നടത്തുന്നു. തന്റെ വിശകലനപരമായ സമീപനത്തിലൂടെ, നിയമപരമായി സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് ടോമിന് അറിയാം. തന്റെ ക്ലയന്റിനായി പരമാവധി പരിഹാരം നേടാൻ അദ്ദേഹം വളരെ തന്ത്രപരമായി ചിന്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

നുള്ളിൽ Law & More, ടോം പൊതു പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഓഫീസിലെ കരാറുകാരനും വ്യവഹാരിയുമാണ്.

Law & More B.V.