ഡച്ച് ബാർ അസോസിയേഷൻ

NOVA- ലോഗോ

ഡച്ച് ബാർ അസോസിയേഷൻ നിയമപരമായ തൊഴിലിനായുള്ള പൊതു പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. നീതിയുടെ ശരിയായ ഭരണനിർവഹണത്തിന്റെ താൽ‌പ്പര്യത്തിൽ‌, ബാർ‌ അസോസിയേഷൻ‌ നിയമപരമായ തൊഴിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ‌ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അഭിഭാഷകർ‌ നൽ‌കുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നെതർലാൻഡിലെ എല്ലാ അഭിഭാഷകരും ചേർന്നാണ് ബാർ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, നെതർലാൻഡിനെ നിയമപരമായി പതിനൊന്ന് പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് കോടതികളുടെ അധികാരപരിധി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഓഫീസുകളുള്ള പ്രദേശത്തെ എല്ലാ അഭിഭാഷകരും പ്രാദേശിക ബാർ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നു. ന്റെ അഭിഭാഷകർ Law & More തീർച്ചയായും പ്രാദേശിക, ദേശീയ ബാർ അസോസിയേഷനിലെ അംഗങ്ങളാണ്.

ക്ലയന്റുകൾ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്

ടോം മീവിസ് ചിത്രം

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

Law & More